ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/22/5-4-2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 55/1998 Π.Υ.Σ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 55/1998 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την Π.Υ.Σ. 35/2000 (ΦΕΚ 171 Α΄), αντικαθίστανται, ως ακολούθως: «Αρμόδια για την κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση είναι Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομικών, που μπορεί να αναπληρωθεί από τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό». Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 16 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α΄). β. Του άρθρου 8 παρ. 4 περιπτ. γ΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄). δ. Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 19 Α΄).
  • Την 55/1998 Πράξη του «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την 35/2000 Πράξη του (ΦΕΚ 171 Α΄).
  • Την λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
  • Την ανάγκη συνολικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, ανάλογα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.
  • Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-04-06 Τροποποίηση της 55/1998 Π.Υ.Σ.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/67
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΠΡΑΞΗ 2000/35 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/35 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία