ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/33/31-5-2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-06-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Ροδίων, δημόσιας δασικής έκτασης 134,210 στρεμμάτων στην περιοχή «Παλιόμυλος» Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στο Δήμο Ροδίων, δημόσιας δασικής έκτασης 134,210 στρεμμάτων στην περιοχή «Παλιόμυλος» Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:1000, Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο συντάχθηκε από τους μελετητές «Ι. Φραντζής & Συνεργάτες ΕΠΕ», ελέχθηκε από τους Κ. Βούλγαρη και Αικ. Μπαλατσούκα, Δασολόγους και θεωρήθηκε από τους Ελευθέριο Κωνστάντζο, Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου και Φ. Κοντίτση, Δ/ντή Δασών Δωδεκανήσου και περικλείεται από τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 92Α, 10, 11, 93, 97, 96, 14’, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 102, 101, 100, 99, 98, 51’, 52, 53, 1, περιλαμβάνοντας έτσι τις μερίδες γαιών (Μ.Γ.) 131, 131Α, 131Β και μέρος της μερίδας γαιών 1671, για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Εξαιρούνται της παραχώρησης το, με στοιχεία 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51΄, 98, 99, 100, 101, 102, 46, τμήμα της μερίδας γαιών 1671 εμβαδού 27,20 στρεμμάτων, που έχει χαρακτηρισθεί ως δημόσια αναδασωτέα έκταση και το, με στοιχεία 11, 12, 13, 14, 14’, 96, 97, 93, 11, τμήμα εμβαδού 13,67 στρεμμάτων της ίδιας μερίδας γαιών, που έχει χαρακτηρισθεί ως δημόσιο δάσος, όπως αυτά απεικονίζονται στο με κλίμακα 1:1000 παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. 2.Η έγκριση παρέχεται με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις: 1)Ο φορέας διαχείρισης του έργου δύναται να αναλάβει ως ανάδοχος την αναδάσωση των 27,20 στρεμμάτων της Μ.Γ. 1671, αφού υπογράψει τη σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου. 2)Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Χ. Υ.Τ.Α, να δοθεί, από την αρμόδια Αρχή, έγκριση διάνοιξης οδού προσπέλασης συνολικού μήκους 1.375 μ. και πλάτους 7μ., η οποία θα διέρχεται από την παραχωρηθείσα έκταση και το παρακείμενο δημόσιο δάσος. 3)Να περιφραχθεί μόνο η παραχωρηθείσα έκταση των 134, 210 στρεμμάτων, η δε περίφραξη να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας και ανάλογα με το βαθμό κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών στις παρακείμενες εκτάσεις. 4)Να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη γυμνή βλαστήσεως πλάτους 10 μ. από την εσωτερική πλευρά της περίφραξης, έτσι ώστε να διακόπτεται η συνέχεια της βλάστησης. 5)Η βλάστηση στο εσωτερικό του Χ. Υ. Τ.Α. να απομακρυνθεί μόνο, όπου προβλέπονται κατασκευαστικές εργασίες, στη δε υπόλοιπη έκταση να γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί του υπορόφου και το κλάδεμα των υπαρχόντων δένδρων με σκοπό τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς. 6)Να εξασφαλιστεί η ύπαρξη στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. δεξαμενών νερού ή τουλάχιστον δύο κρουνών υδροληψίας για αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς και να υπάρχει ικανή ποσότητα χώματος εύκολα απολήψιμη, για κάλυψη των σκουπιδιών σε περίπτωση ανάφλεξης. 7)Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η καύση των απορριμμάτων. 8)Το έργο να κατασκευασθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του, την προστασία του περιβάλλοντος και με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί με την Α.Π. οικ. 116606/15.12.1997 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Παπαδήμα. 9)Κατά την αποκατάσταση του τελικώς διαμορφωμένου χώρου, ο φορέας διαχείρισης του έργου να αναλάβει έργα φύτευσης δασοπονικών ειδών προσαρμοσμένων στις φυσικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης Δασών. 10)Σε περίπτωση μη εφαρμογής των παραπάνω όρων, η παρούσα παύει να ισχύει χωρίς καμία άλλη διατύπωση και η έκταση επανέρχεται στη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας, διεπόμενης από τις περί δασών διατάξεις. 11)Η παραχώρηση θα διαρκέσει 25 έτη και πάντως όχι πέραν του χρόνου κατά τον οποίο υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο έγινε. 12)Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει επί της συγκεκριμένης έκτασης. 13)Η εν λόγω έκταση θα παραδοθεί στο Δήμο Ροδίων με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου. 14)Η τήρηση των όρων της παρούσας ανατίθεται στη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου και στο Δασονομείο Ρόδου. Η παρούσα Πράξη με το προσαρτώμενο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ (2)
 • την υπ’ αριθμ. 5677/31.10.2000 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α. στο βόρειο τμήμα της νήσου Ρόδου, από το οποίο προκύπτει ότι η εν λόγω έκταση ανήκει στην κατηγορία των δημοσίων δασικών εκτάσεων, πρέπει δε να εξαιρεθούν της παραχώρησης αυτής κατά χρήση συγκεκριμένα τμήματα γαιών που έχουν χαρακτηρισθεί ως δημόσιο δάσος και αναδασωτέα έκταση εμβαδού 13,67 και 27,20 στρεμμάτων, αντιστοίχως, (τμήματα γαιών της Κ.Μ 1671 Γαιών Καλυθιών),
 • την υπ’ αριθμ. 116606/15.12.1997 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Παπαδήμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΧΥΤΑ Δήμου Ροδίων», ι
 • το γεγονός ότι, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος,
 • την, από 28.3.2001, εισήγηση του Υφυπουργού Γεωργίας Φ. Χατζημιχάλη, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. οικ. 109173/43 82/π.ε./3.4.2001 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας,
 • τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
 • Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ Α’ 289),
 • τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2Β και 3 του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2116/1993 «Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18),
 • το υπ’ αριθμ. 15828/16.10.2000 έγγραφο του Δήμου Ροδίων, με το οποίο ζητά την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης 134,210 στρεμμάτων στην περιοχή «Παλιόμυλος» Δήμου Καλλιθέας της Νήσου Ρόδου, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων,
 • το υπ’ αριθμ. 363/12.5.1997 έγγραφο του Κλιμακίου Ρόδου της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει στη διάθεση της κατάλληλο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή Ρόδου, Ιαλυσού, Κοσκινού, Καλυθιών και Άφαντου για χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α),
 • το, από 20.6.1997, πρακτικό-γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Νομαρχιακής Επιτροπής για την έγκριση καταλληλότητας χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων που ορίστηκε, σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 49541/1424/86, με την υπ’ αριθμ. ΤΠ-ΠΕ 312/2.2.1989 Απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου, με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά, κατά πλειοψηφία, για την εν λόγω παραχώρηση,
 • την υπ’ αριθμ. Φ. 250/71/56440/Σ. 3240/4.6.1997 σύμφωνη γνώμη της 95ΑΔΤΕ/3ο Επιτελικό Γραφείο/Ι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
 • την υπ’ αριθμ. 69269/5387/24.10.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 678/25.10.1990, τεύχος Β’),
 • τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α. στη Βόρειο Ρόδο, η οποία υποβλήθηκε από το Δήμο Ροδίων, με το υπ’ αριθμ. 7798/12.6.1999 έγγραφο, προς το ΥΠΕΧΩΔΕ-Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος-Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/116606 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/116606 1997
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία