ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/56/11-9-2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-09-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-09-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Συνιστά Επιτροπή για την προμήθεια αγαθών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας, που αποτελείται από: 1)τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ως Πρόεδρο και 2)το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 3)το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, 4)το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 5)τον Ηλία Τατσιόπουλο του Πέτρου, ως εκπρόσωπο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, με αναπληρωτή του τον Βρασίδα-Ιωάννη Λεώπουλο του Νικολάου, 6)τον Νίκο Μπερτσιά του Ιωάννου, ως εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Κώστα Μαραγκουδάκη, 7)τον Ιωάννη Κουβαρη του Δημητρίου, ως εκπρόσωπο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, με αναπληρωτή του τον Νικήτα Σγουρό του Δημητρίου, 8)τον Γεώργιο Κωνσταντά, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή του τον Διονύσιο Λασκαράτο, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 9)τον Θεοχάρη Δημακόπουλο, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτή του την Φλωρεντία Καλδή, Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως μέλη. 2.Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προμήθεια για το Πυροσβεστικό Σώμα: 1)39 αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων, 2)70 αυτοκινήτων πυροσβεστικών μεσαίου τύπου, 3)150 αυτοκινήτων πυροσβεστικών παντός εδάφους και 4)7 πλοίων πυροσβεστικών. 3.Τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 4.Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Α΄, υποδεικνυόμενος, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 5.Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Φ
 • Την υπ’ αριθμ. Π1/1969/19.6.2001 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και των Υφυπουργών Ανάπτυξης.
 • Τα υπ’ αριθμ. 475,476, 477, 478, 479/1.8.2001 & 487/20.8.2001 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τη Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίστοιχοι.
 • Το υπ’ αριθμ. 139/30.8.2001 έγγραφο του Προέδρου του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. ι
 • Το από 10.8.2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.
 • Το έγγραφο του Προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου.
 • Τα ΦΓ4/15868/17.8.2001 και ΦΓ4/16027/22.8.2001 έγραφα του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • την υπ’ αριθμ. 42014Φ.Π.Π.2001/31.7.2001 εισήγηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Π1/214/5.1.2000 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προμήθειες σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας» (ΦΕΚ 79 Β΄).
 • Την υπ’ αριθμ. Π1/1346/9.4.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Έγκριση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2001».
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
 • Την υπ’ αριθμ. Π1/1937/25.4.2001 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2001».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν. 2286/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Π1/214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Π1_214 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Π1/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Π1_1346 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Π1/1937 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Π1_1937 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Π1/1969 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Π1_1969 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία