ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/63/1-11-2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 31/26.5.2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 134).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στην Κυβερνητική Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 3 της υπ αριθμ. 31/26.5.2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 134), μετέχουν και οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Φ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137),
  • τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α’ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38),
  • τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 31/26-5-2000 Πράξης του «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 134),
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού και
  • το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-11-02 Τροποποίηση της 31/26.5.2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 134).
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/257
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2000/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/31 2000
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/31 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία