ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/59/5-12-2002

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της ισχύος της 55/1998 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Παρατείνεται έως 31.12.2003 η ισχύς της 55/11.11.1998 Π.Υ,Σ. (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις Π.Υ.Σ. 35/21.7.2000 (ΦΕΚ 171 Α΄), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ 67Α΄) και 65/ 21.11.2001 (ΦΕΚ 264 Α΄), από την ημερομηνία λήξης της. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2002 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Φ(2).
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α΄). β) Του άρθρου 8 παρ. 4 περιπτ. γ΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α΄). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄). δ) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄).
  • Την55/11.11.1998 Πράξη του «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 35/21.7.2000 (ΦΕΚ 171 Α΄), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ 67 Α΄) και 65/21. 11 .2001 (ΦΕΚ 264 Α΄) Πράξεις του.
  • Την, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
  • Την ανάγκη συνολικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, ανάλογα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.
  • Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/ΤΗΝ55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/ΤΗΝ55 1998
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/35 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/35 2000
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία