ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2003/27/4-12-2003

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2003-12-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2003-12-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2003-12-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και παράταση της ισχύος της 55/1998 Π.Υ.Σ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 1 του άρθρου 2 της 55/11.11.1998 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 252 Α΄ ), όπως αντικαταστάθηκε με την Π.Υ.Σ. 22/5.4.2001 (ΦΕΚ 67 Α΄ ), αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Αρμόδια για την κατά το προηγούμενο άρθρο έγκριση είναι Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, που μπορεί να αναπληρωθεί από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εφόσον παρίσταται ανάγκη, δύναται να καλεί τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να συμμετάσχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Άρθρο 2
1.  
    Παρατείνεται έως 31.12.2004 η ισχύς της 55/11.11.1998 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 252/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις Π.Υ.Σ. 35/21.7.2002 (ΦΕΚ 171/τ.Α΄), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ 67/τ.Α΄), 65/21.11.2001 (ΦΕΚ 264/τ.Α΄) και 59/5.12.2002 (ΦΕΚ 302/ τ.Α΄) από την ημερομηνία λήξης της. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22 Α΄), β) του άρθρου 8 παρ. 4 περιπτ. γ΄ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137Α΄), γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄), δ) του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 19 Α΄), ε) του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
  • Την 55/11.11.1998 Πράξη του «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις 35/21.7.2000 (ΦΕΚ 171 Α΄), 22/ 5.4.2001 (ΦΕΚ 67 Α΄), 65/21.11. 2001 (ΦΕΚ 264 Α΄ ) και 59/ 5.12.2002 (ΦΕΚ 302 Α΄ ) Πράξεις του.
  • Την λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α, καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
  • Την ανάγκη συνολικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, ανάλογα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.
  • Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/22 2001
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2002/35 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/35 2002
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία