ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/14/28-6-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στο Δημόσιο Τομέα
Άρθρο 2 "Η Επιτροπή αποτελείται από:"
1.  
  Τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως Συντονιστή
2.  
  Το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
3.  
  Το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
4.  
  Το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, και
5.  
  Το Πρόεδρο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», ως μέλη.
Άρθρο 3 "Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:"
1.  
  Διαμόρφωση των γενικών κατευθύνσεων και στόχων της Κυβερνητικής Πολιτικής για την Πληροφορική σε επιμέρους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία
2.  
  Προσδιορισμό του πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων Πληροφορίας του Δημοσίου
3.  
  Προσδιορισμό του πλαισίου υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής
4.  
  Προώθηση της διείσδυσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο Δημόσιο Τομέα μέσω και του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος
5.  
  Διαμόρφωση στρατηγικής για τη σύγκλιση της Έρευνας και Τεχνολογίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών Πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο
6.  
  Πρόταση αναδιαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Άρθρο 4
1.  
  Η Επιτροπή ενημερώνεται για το βαθμό εφαρμογής των προγραμμάτων των φορέων του Δημοσίου που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και εισηγείται μέτρα και παρεμβάσεις για την αρτιότερη πραγματοποίησή τους. Διαβουλεύεται επίσης επί εισηγήσεων που καταθέτουν οι παραγωγικοί φορείς της χώρας (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών κ.λπ.).
Άρθρο 5
1.  
  Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου Τομέα καθώς και εμπειρογνώμονες
Άρθρο 6
1.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και συντάσσει ετήσια έκθεση με τη δραστηριότητα, παρατηρήσεις και προτάσεις αυτής,
Άρθρο 7
1.  
  Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο της διαχειριστικής αρχής της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που θα ορισθεί με απόφαση του φορέα. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως ισχύει σήμερα και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 8.
 • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού.
 • Την ανάγκη άμεσης σύστασης και λειτουργίας ενός ενιαίου κέντρου πολιτικού σχεδιασμού, συντονισμού, ελέγχου, ανάπτυξης και εφαρμογής της πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο και ειδικότερα στο Δημόσιο Τομέα.
 • Το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,