ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/15/28-6-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση κατά χρήση για 25 έτη, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, δημόσιας δασικής έκτασης 347.788,41 τ.μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρούμε κατά χρήση για 25 έτη και χωρίς αντάλλαγμα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, δημόσια δασική έκταση 347.788,41 τ.μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτολωακαρνανίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:1.000 και με ημερομηνία Ιούνιος 2003, Τοπογραφικό Διάγραμμα, των μελετητών Χρήστου Ευθυμίου, Χρήστου Τσιλιγιάννη, Ιωάννη Λιάλιαρη, Γεωργίου Γκλαβα, Χαρίλαου Καββαδά, Κωνσταντίνου Βαρλα και Ιωάννη Κατσάκο, που θεωρήθηκε από τη Δασάρχη Αγρινίου με ημερομηνία 8.10.2003 και περικλείεται από τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 1, για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο οποίος θα δέχεται μόνον οικιακά και προσομοιάζοντα προς τα οικιακά στερεά απόβλητα. 2.Η έγκριση παρέχεται με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις: 1)Το έργο να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του, την αντιπυρική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. μετά την παύση λειτουργίας του και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 5313/21.8.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 2)Κατά την αποκατάσταση του τελικώς διαμορφωμένου χώρου, ο φορέας διαχείρισης του έργου να αναλάβει έργα φύτευσης δασοπονικών ειδών προσαρμοσμένων στις φυσικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου. 3)Η παραχώρηση θα διαρκέσει όσο χρόνο υφίσταται ο ο σκοπός για τον οποίο γίνεται και πάντως όχι περισσότερο από 25 έτη. 4)Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει επί της συγκεκριμένης έκτασης. 5)Η εν λόγω έκταση θα παραδοθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρναρνίας με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από το Δασαρχείο Αγρινίου. 6)Η τήρηση των όρων της παρούσας ανατίθεται στο Δασαρχείο Αγρινίου και στις αρμόδιες Τεχνικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. Η Πράξη αυτή με το προσαρτώμενο Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την υπ’ αριθ. Η.Π.11014/703/Φ 104/14.3.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 ``Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίας 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ... και άλλες διατάξεις’’ (Α΄ 92)» (ΦΕΚ Β΄ 332).
 • Την από 7.7.2003 βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργίας Μεσολογγίου, σύμφωνα με την οποία στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ/νσεως Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας δεν υφίστανται εκτάσεις που διαχειρίζονται στα πλαίσια της Αγροτικής Νομοθεσίας και δεν έχουν παραχωρηθεί κατά διοίκηση και διαχείριση χορτολιβαδικά εδάφη στα πλαίσια του άρθρου 74 Ν. 998/1979 ή άλλα εδάφη ή γήπεδα ή οικόπεδα του Δημοσίου, που μπορούν κατ’ αρχήν να διατεθούν για τον αυτό σκοπό, για τον οποίο ζητείται η επέμβαση και ότι αυτά βρίσκονται στις περιφέρειες των Δήμων Στράτου, Αγρινίου, Νεάπολης, Κεκροπίας και Αλυξίας για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α.
 • Την υπ’ αριθμ. 2214/24.9.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «Άρση Αναδασωτέας έκτασης 347,788 στρεμμάτων στη θέση «Μονοδένδρι» Δημοτικού Διαμερίσματος Λεπενούς περιφέρειας Δήμου Στράτου, Ν. Αιτ/νίας» (ΦΕΚ Δ΄ 1122). ι
 • Την υπ’ αριθμ. 2568/20.10.2003 θετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας.
 • Την υπ’ αριθμ. 76/2003 ομόφωνη θετική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας, με την οποία θεωρεί ως κατάλληλη τη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α της 2ης Γεωγραφικής Ενότητας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
 • Την υπ’ αριθ. 464/7580/23.4.2003 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας (Δ/νση Περιβάλλοντος) με θέμα «Έγκριση καταλληλότητας χώρων για τις εργασίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Δ.Σ.Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας».
 • Την από Ιουνίου 2003 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Το γεγονός ότι, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 • Την από 17.5.2004 εισήγηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Μπασιάκου, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. 117867/4680π.ε/19.5.2004 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας δημόσιας δασικής έκτασης 347.788,41 τ.μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτ/νίας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο οποίος θα δέχεται οικιακά και προσομοιάζοντα προς τα οικιακά στερεά απόβλητα, και
 • Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
 • Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ Α΄ 289).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2Β και 3 του Ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2116/1993 «Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2, αντίστοιχα, του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91).
 • Την υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 ``Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. κ.
 • Την υπ’ αριθμ. οικ. 5313/21.8.2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας (ευρύτερη περιοχή Αγρινίου), στην περιοχή «Μονοδένδρι» του Δ.Δ. Στράτου του Δήμου Στράτου του Ν. Αιτωλ/νίας».
 • Την υπ’ αριθμ. 25535/3281/15.11.2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση ``Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λπ.’’ (Β΄ 1022)» (ΦΕΚ Β΄ 1463).
 • Το υπ’ αριθμ. οικ. 5684/4.7.2003 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, με το οποίο ζητεί την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης 347.781,41 τ. μ. στη θέση «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.).
 • Το υπ’ αριθμ. 1591/Φ.300/000/7.7.2003 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο αναφέρεται ότι στις ειδικές θέσεις «Μονοδένδρι» του Δήμου Στράτου και «Κακοπετριά» του Δήμου Κεκροπίας δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα ακίνητα ως Δημόσια Κτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), αλλά ούτε και έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο (ανεύρεση ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων) προς κίνηση των σχετικών διαδικασιών για την προαναφερόμενη ενέργεια,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/25535/3281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/25535_3281 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/ΗΠ15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/ΗΠ15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/11014/703/Φ104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/11014_703_Φ104 2003
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία