ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/19/14-7-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-07-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-07-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-07-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/5.2.2004 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) (ΦΕΚ Α΄ 26).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τροποποιεί την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ αριθμ. 3/ 5.2.2004 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ως εξής: Συνιστάται Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.), το οποίο αποτελείται από τους: 1)Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ως Πρόεδρο, 2)Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 3)Υπουργό Εξωτερικών, 4)Υπουργό Εθνικής Άμυνας, 5)Υπουργό Ανάπτυξης, 6)Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 7)Υπουργό Δικαιοσύνης, 8)Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, 9)Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, 10)Υπουργό Επικρατείας, 11)Υπουργό Αναπληρωτή Πολιτισμού και 12)Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε., ως μέλη. 2.Η μόνη παράγραφος του άρθρου 2 της υπ αριθμ. 3/ 5.2.2004 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθμείται ως 1 και προστίθεται παρ. 2 ως εξής: Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης κινδύνου σε βάρος της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, αρμοδιότητας ΣΥ.Σ.Ο.Α, είναι δυνατό να λαμβάνεται απόφαση από μόνο τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ο οποίος παράλληλα συγκαλεί άμεσα το ΣΥ.Σ.Ο.Α, που αποφασίζει για τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137),
  • τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38),
  • την υπ αριθμ. 3/5.2.2004 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.) (ΦΕΚ Α΄ 26),
  • την υπ αριθμ. 55/10.5.2004 εισήγηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού και
  • το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/3 2004
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία