ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/32/3-12-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης και εγκατάστασης του βρόχου για τη Γραμμή Μεταφοράς 400ΚV «Κέντρο Υψηλής Τάσης ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ» (Τμήμα Ι) στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ι. Κηρύσσουμε: 1.Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Δράμας της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων είκοσι εννέα (1.329 τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της αποτελούμενη από τρία (3) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων. Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 2 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εξήντα ένα (19μ. x 19μ. = 361τ.μ.) και δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι αριθ. 3 και 4 έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (22μ. x 22μ. = 484τ.μ.) το καθένα. Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλο 1 / Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Δοξάτου (Δημοτικό Διαμέρισμα Κεφαλαρίου) του Νομού Δράμας. 2.Αναγκαστική Σύσταση δουλείας, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)» μέσα στο Νομό Δράμας σε λωρίδα εδάφους εμβαδού πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (52.694μ2), συνολικού μήκους μέτρων χιλίων ογδόντα και σαράντα έξι εκατοστών (1.080,46μ.) και συνολικού πλάτους 50μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.: Από τη Χ.Θ. 0+073έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 0+702,43 & » » ΕΜ: 0+691,97 » 1+143 Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλο 1 / κτηματολογικό διάγραμμα. Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας. Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 ΚV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλο 1 / κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61956 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλο 1 /χάρτη όδευσης. Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Δοξάτου (Δημοτικό Διαμέρισμα Κεφαλαρίου) του Νομού Δράμας. Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.): Από τη Χ.Θ. 0+073 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 0+702,43 & » » ΕΜ: 0+691,97 » 1+143 συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.). 3.Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Καβάλας της Γραμμής Μεταφοράς 400 «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (4.429μ2) με τα συστατικά και παραρτήματά της αποτελούμενη από είκοσι δύο (22) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων. Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 105, 113 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα (12x12=144τ.μ.) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 109, 110, 111, 112 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα (13x13=169τ.μ.) το καθένα, τα επτά (7) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 6, 7, 81, 82, 106, 107, 108 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι (14x14=196τ.μ.) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 5, 104, 114, 118 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα εννέα (17x17=289τ.μ.) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 103, 117, 120, 121 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εξήντα ένα (19x19=361 τ.μ.) το καθένα και το ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 119 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι τέσσερα (18x18=324τ.μ.). Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 2Έ8 / Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Φιλίππων [Δημοτικά Διαμερίσματα Φιλίππων (Οικισμός Λυδίας)], του Δήμου Ορεινού (Δημοτικό Διαμέρισμα Μακρυχωρίου), του Δήμου Χρυσούπολης (Δημοτικά Διαμερίσματα Ξεριά (Οικισμοί Ξεριά & Λιθοχωρίου), Αβραμυλιάς, Διαλεκτού και Παραδείσου) του Νομού Καβάλας. 4.Αναγκαστική Σύσταση δουλείας, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)», μέσα στο Νομό Καβάλας με λωρίδα εδάφους συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών διακοσίων πενήντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο (250.952μ2), μήκους πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα και τριάντα δύο εκατοστών (5.450,32μ.) και συνολικού πλάτους που κυμαίνεται κατά περίπτωση: 4.1 Από τη Χ.Θ. 1+143 έως τη Χ.Θ. 1+730 & » » 1+775 » » 1+894 & » » 1+951 » » 2+000 & » » 30+668 » » 30+764 & » » 30+864 » » 30+893 & » » 31+026 » » 31+108 & » » 31+202 » » 31+283 & » » 31+321 » » 31+331 & » » 31+690 » » 31+725 & » » 31+760 » » 31+820 & » » 43+725 » » 44+143 & » » 44+207 » » ΟΠ: 44+347,32 & » » ΕΜ: 44+340 » » 44+549 & » » 44+588 » » 44+615 το συνολικό πλάτος είναι 50μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. 4.2 Από τη Χ.Θ. 38+708,85 έως τη Χ.Θ. 38+831 & » » 38+892 » » 39+121 & » » 39+195 » » 39+431 & » » 39+458 » » 39+546 & » » 40+822 » » 40+886 & » » 41+010 » » 41+885 & » » 41+995 » » 42+194 & » » 42+221 » » 42+411 & » » 42+431 » » 42+499 & » » 42+592 » » 42+675 & » » 42+805 » » 42+904 & » » 43+047 » » 43+317 & » » 43+348 » » 43+360 & » » 43+500 » » 44+143 & » » 44+207 » » ΟΠ: 44+347,32 & » » ΕΜ: 44+340 » » 44+549 & » » 44+588 » » 44+653 Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 2Έ8 / κτηματολογικό διάγραμμα. Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας. Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 ΚV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 2Έ8 / κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61956 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 1&2 /χάρτη όδευσης. Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Φιλίππων [Δημοτικά Διαμερίσματα Φιλίππων (Οικισμός Λυδίας), του Δήμου Ορεινού (Δημοτικό Διαμέρισμα Μακρυχωρίου), του Δήμου Χρυσούπολης (Δημοτικά Διαμερίσματα Ξεριά (Οικισμοί Ξεριά & Λιθοχωρίου), Αβραμυλιάς, Διαλεκτού και Παραδείσου)] του Νομού Καβάλας. 4.3 Το περιεχόμενο της δουλείας στα παραπάνω τμήματα της γραμμής συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών καθώς και των πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.). 5.Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Ξάνθης της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα (15.919τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της Από τη Χ.Θ. 39+567 έως τη Χ.Θ. 39+614 & » » 39+677 » » 39+710 & » » 39+775 » » 39+814 & » » 39+838 » » 39+927 & » » 39+979 » » 39+996 & » » 40+012 » » 40+046 & » » 40+098 » » 40+158 & » » 40+184 » » 40+441 & » » 40+822 » » 40+886 & » » 41+010 » » 41+885 & » » 41+995 » » 42+194 & » » 42+221 » » 42+411 & » » 42+431 » » 42+499 & » » 42+592 » » 42+675 & » » 42+805 » » 42+904 & » » 43+047 » » 43+317 & » » 43+348 » » 43+360 & » » 43+500 » » 43+725 & » » 44+615 » » 44+653, το συνολικό πλάτος είναι συνολικό 45μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.: Από τη Χ.Θ. 1+143 έως τη Χ.Θ. 1+730 & » » 1+775 » » 1+894 & » » 1+951 » » 2+000 & » » 30+668 » » 30+764 & Από τη Χ.Θ.30+864 έως τη Χ.Θ. 30+893 & » » 31+026 » » 31+108 & » » 31+202 » » 31+283 & » » 31+321 » » 31+331 & » » 31+690 » » 31+725 & » » 31+760 » » 31+820 & » » 38+708,85 » » 38+831 & » » 38+892 » » 39+121 & » » 39+195 » » 39+431 & » » 39+458 » » 39+546 & » » 39+567 » » 39+614 & » » 39+677 » » 39+710 & » » 39+775 » » 39+814 & » » 39+838 » » 39+927 & » » 39+979 » » 39+996 & » » 40+012 » » 40+046 & » » 40+098 » » 40+158 & » » 40+184 » » 40+441 & αποτελούμενη από εβδομήντα οκτώ (78) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων. Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα δέκα πέντε (15) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 123, 124, 138, 139, 140, 146, 148, 151, 153, 159, 160, 161, 186, 194, 201 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα (13μ.x13μ.=169μ2), τα πενήντα δύο (52) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 122, 125, 133, 135, 142Έ145, 147, 149, 150, 152, 154Έ157, 162Έ174, 176Έ185, 187Έ191, 193, 195, 197Έ200, 202, 204 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι (14μ.x14μ.= 196 μ2) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 141, 158, 203, 206 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι πέντε (15μ.x15μ.=225 μ2) το καθένα, τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 134, 196 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι τέσσερα (18μ.x18μ.=324μ2) το καθένα, τα τέσσερα (4) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 127, 175, 192, 205 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εξήντα ένα (19μ.x19μ.=361μ2) το καθένα, και ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 137 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια (20μ.x20μ.=400μ2). Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 9 Έ 13 / Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Τοπείρου (Δημοτικά Διαμερίσματα Τοξοτών (Οικισμοί Τοξοτών και Μ. Τυμπάνου), Εξοχής (Οικισμοί Πρασινάδας, Ν. Αμισού), του Δήμου Βιστωνίδας [Δημοτικά Διαμερίσματα Μαγικού, Διομηδείας (Οικισμός Αυξεντίου), Γενισέας, Κουτσού (Οικισμοί Κουτσού και Συδινής), Πολυσίτου και Σουνίου] του Νομού Ξάνθης. 6.Αναγκαστική Σύσταση δουλείας με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ., εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)» μέσα στο Νομό Ξάνθης με λωρίδα εδάφους εμβαδού ενός εκατομμυρίου ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (1.089.624μ2), συνολικού μήκους μέτρων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε (26.925μ.) και συνολικού πλάτους που κυμαίνεται κατά περίπτωση: 6.1 Από τη Χ.Θ. 46+656 έως τη Χ.Θ. 47+038 & » » 48+294 » » 49+534 & » » 94+660 » » 95+215, το συνολικό μήκος είναι 50μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. 6.2 Από τη Χ.Θ. 44+880 έως τη Χ.Θ. 46+283, το συνολικό πλάτος είναι 45μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 20μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. 6.3 Από τη Χ.Θ. ΟΠ: 49+913,21 Ί ΕΜ: 71+315 έως τη Χ.Θ. 94+660, το συνολικό πλάτος είναι 40μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 15μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.: Από τη Χ.Θ. 44+880 έως τη Χ.Θ. 46+283 & » » 46+656 » » 47+038 & » » 48+294 » » 49+534 & » » ΟΠ: 49+913,21 Ί ΕΜ: 71+315 έως τη Χ.Θ. 95+215 Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 9Έ13 / κτηματολογικό διάγραμμα. Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας. Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 ΚV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 9Έ13 / κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61956 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 2Έ4 / χάρτη όδευσης. Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Τοπείρου (Δημοτικά Διαμερίσματα Τοξοτών (Οικισμοί Τοξοτών και Μ. Τυμπάνου), Εξοχής (Οικισμοί Πρασινάδας, Ν. Αμισού), του Δήμου Βιστωνίδας [Δημοτικά Διαμερίσματα Μαγικού, Διομηδείας (Οικισμός Αυξεντίου), Γενισέας, Κουτσού (Οικισμοί Κουτσού και Συδινής), Πολυσίτου και Σουνίου] του Νομού Ξάνθης. 6.4 Το περιεχόμενο της δουλείας στα παραπάνω τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.): Από τη Χ.Θ. 44+880 έως τη Χ.Θ. 46+283 & » » 46+656 » » 47+038 & » » 48+294 » » 49+534 & » » ΟΠ: 49+913,21 Ί ΕΜ: 71+315 έως τη Χ.Θ. 95+215 συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών καθώς και των πύργων τους και αφετέρου απαγορεύεται η οικοδόμηση κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.). 7.Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Ροδόπης της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (2.894τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της αποτελούμενη από δέκα τρία (13) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σ αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων. Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους, τα δέκα (10) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 208Έ212, 214Έ218 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι (14x14=196τ.μ.) το καθένα, τα δύο (2) στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 213, 222 έχουν εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι πέντε (15x15=225τ.μ.) το καθένα και ένα (1) στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθ. 207 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (22x22=484τ.μ.). Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 14Έ15 / Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ιάσμου και της Κοινότητας Αμαξάδων του Νομού Ροδόπης. 8.Αναγκαστική Σύσταση δουλείας, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ., εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 «ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΤΟΥΡΚΙΑ (Τμήμα Ι)» μέσα στο Νομό Ροδόπης με λωρίδα εδάφους εμβαδού διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (251.598μ2), συνολικού μήκους μέτρων πέντε χιλιάδων διακοσίων επτά και εξήντα οκτώ εκατοστών (5.207,68μ.) και συνολικού πλάτους που κυμαίνεται κατά περίπτωση: 8.1 Από τη Χ.Θ. 95+215 έως τη Χ.Θ ΟΠ: 95+423,98 & » » ΕΜ: 95+427,83 » » ΟΠ: 95+766,29 & » » ΕΜ: 95+725,76 » » 99+638 το συνολικό πλάτος είναι 50μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 25μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. 8.2 Από τη Χ.Θ. 100+256 έως τη Χ.Θ 100+305 & » » 100+474 » » 101+089 & » » 103+523 » » 103+607 το συνολικό πλάτος είναι 40μ. δηλαδή 25μ. αριστερά και 15μ. δεξιά από τον άξονα της γραμμής. Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.: Από τη Χ.Θ. 95+215 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 95+423,98 & Από τη Χ.Θ. ΕΜ: 95+427,83 έως τη Χ.Θ.ΟΠ: 95+766,29 & » » ΕΜ: 95+725,76 » » 99+638 & » » 100+256 » » 100+305 & Από τη Χ.Θ. 100+474 έως τη Χ.Θ. 101+089 & » » 103+523 » » 103+607 Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχειά γραμμή στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 14Έ15 / κτηματολογικό διάγραμμα. Αριστερά και δεξιά από τον άξονα της γραμμής, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας. Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 ΚV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61957 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλα 14Έ15 / κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61956 / Φεβρουάριος 2002 / Φύλλο 4/ χάρτη όδευσης. Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ιάσμου και της Κοινότητας Αμαξάδων του Νομού Ροδόπης. 8.3 Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής: Από τη Χ.Θ. 95+215 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 95+423,98 & » » ΕΜ: 95+427,83 » » ΟΠ: 95+766,29 & » » ΕΜ: 95+725,76 » » 99+638 & » » 100+256 » » 100+305 & » » 100+474 » » 101+089 & » » 103+523 » » 103+607 συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ αυτή προσώπων στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών καθώς και των πύργων τους και αφετέρου απαγορεύεται η οικοδόμηση κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή την λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης Κων. Χατζηγιαννάκης στις 30.8.2004. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 και με τη μνεία ότι ο υπέρ ου έχει ήδη καταθέσει εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συστήνεται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Παναγιώτης Αποστολίδης, 2) Σταύρος Καρυοφύλλη Πανδαράκης, γ) Αρχοντής Γ. Τσαλαπάτας κ.λπ. Οι ως άνω απαλλοτριώσεις και δουλείες κηρύσσονται δια της παρούσας απόφασης υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και με δαπάνες της και, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003, παρέχεται με την παρούσα, η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημιώσεως. ΙΙ. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης ανακαλείται η προηγούμενη υπουργική απόφαση 1104706/ 9480/0010/19.12.2003 (ΦΕΚ Δ 1442). ΙΙΙ. Η εγγυητική επιστολή με αριθ. 040/20/799070-7 της Εθνικής Τράπεζας για ποσό 14.000 Ευρώ, που κατετέθη από την ΔΕΗ Α.Ε. με το ΔΝΕΜ 20700/26.2.2004 έγγραφό της στο Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να ισχύει στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. ΙV. Όσες μεταγραφές πραγματοποιήθηκαν σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία στα πλαίσια της ως άνω προηγούμενης υπουργικής απόφασης 1104706/9480/0010/19.12.2003, ισχύουν ατελώς ως μεταγραφές της πανομοιότυπης παρούσας απόφασης, με απλή υποσημείωση στα οικεία Βιβλία μεταγραφών. V. Οι αναφερόμενοι στον αριθμό 13 του προοιμίου, Χάρτης Οδεύσεως - Τριγωνισμού και Κτηματολογικό Διάγραμμα ευρίσκονται στη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς - Τομέα Περιβάλλοντος και Απαλλοτριώσεων της ΔΕΗ. Η παρούσα απόφαση με τον προσαρτώμενο Χάρτη Οδεύσεως - Τριγωνισμού και Κτηματολογικό Πίνακα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Το υπ αριθμ. Α.Π/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/17983/12.10.2004 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 και του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003.
 • Την υπ αριθμ. ΑΠ/Δ15/ΗΛ/Β/Φ.1/ΟΙΚ./10690/12.7.2002 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα έτη 2001 - 2005.
 • Την υπ αριθμ. 130163/31.7.2003 κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
 • Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού με αριθ. (ε) 65 που ελήφθη κατά την αριθ. 6/28.3.2003 συνεδρίασή του.
 • Την υπ αριθμ. ΑΡ./ΗΜ/ΔΝΕΜ/Φ.23371/23.8.2004 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002.
 • Το υπ αριθμ. ΑΡ/ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/5218/23.7.2004 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ.
 • Τα υπ αριθμ. 2092/4.4.2003, 1976/13.8.2002 και 2244/22.7.2002 έγγραφα των Δασαρχείων Δράμας, Ξάνθης και της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης αντίστοιχα.
 • Τον χάρτη Οδεύσεως - Τριγωνισμού 61956 Φεβρουαρίου 2002 υπό κλίμακα 1:50.000 αποτελούμενο από 4 φύλλα και το Κτηματολογικό Διάγραμμα 61957 Φεβρουαρίου 2002 αποτελούμενο από 15 φύλλα, της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς - Τομέα Περιβάλλοντος και Απαλλοτριώσεων της ΔΕΗ και
 • Τις ανακοινώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3175/2003,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με το Π.Δ. 333/2000 (ΦΕΚ Α΄ 278).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον ΑΝ. 1672/1951, που κυρώθηκε με το Ν. 2113/1952.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «Περί κυρώσεως της μετά του οίκου «ΕΒΑSCΟ» συναφθείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λπ.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/130163 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/130163 2003
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1633 1951
ΝΟΜΟΣ 1952/2113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2113 1952
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα 2002/2985 2002
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1566 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1672 1951
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/28 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία