ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/33/3-12-2004

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-12-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 ΚV ΛΑΓΚΑΔΑ στο Νομό Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Θεσσαλονίκης του ΚΥΤ 400/150 ΚV ΛΑΓΚΑΔΑ, σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων και σαράντα τετραγωνικών εκατοστών (394.344,40 τ.μ.) με τα συστατικά και παραρτήματά της, που βρίσκεται στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης Οι απαλλοτριούμενες εκτάσεις κείνται στην εκτός σχεδίου κτηματική περιοχή του Δήμου Ασσήρου του Ν. Θεσ/νίκης και απεικονίζονται στο αριθ. 48050/23.11.2001 (Φύλλα 1 και 2) κτηματολογικό διάγραμμα που συνέταξε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε., περικλειόμενες από τα ορόσημα: Π1238, Π1011, Π1106, Π1015 - Π1018, Π1110, Π1019, Π1001, Π1021, Π1038, Π1003, Π1013, Π1087, Π1096, Π1101, Π1076, Π1075, Π1102, Π1059, Π1053, Π1052, Π1051, Π1050, Π1049, Π1048, Π1250, Π1062, Π1064, Π1063, Π1105, Π1065, Π1104, Π1245, Π1039, Π1242, Π1030, Π1029, Π1034, Π1238. Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης Κ. Χατζηγιαννάκης στις 27.1. 2004. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001). Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Γιοβανούδης Ιωάννη Παντελής, 2) Πόνης Σωτηρίου Χρήστος, 3) Μητσόπουλος Γεωργίου Δημήτριος κ.λπ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και με δαπάνη της και, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003, παρέχεται με την παρούσα, η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημιώσεως. Το αναφερόμενο στον αριθμό 13 του προοιμίου Κτηματολογικό Διάγραμμα και ο Κτηματολογικός Πίνακας ευρίσκονται στη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς - Τομέα Τομέα Έργων Πολιτικού Μηχανικού της ΔΕΗ. Η απόφαση αυτή με τα προσαρτώμενα Κτηματολογικό Διάγραμμα και Κτηματολογικό Πίνακα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Το υπ’ αριθμ. Α.Π/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/17982/12.10.2004 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 και του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003.
 • Την υπ’ αριθμ. ΑΠ/Δ15/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ./10690/12.7. 2002 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα έτη 2001-2005.
 • Την υπ’ αριθμ. 130948/22-12-2003 κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
 • Την υπ’ αριθμ. (ε)176/25.7.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. ΑΡ./ΗΜ/ΔΝΕΜ/Φ.23083/23.7.2004 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2001.
 • Το υπ’ αριθμ. ΑΡ/ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/5218/23.7.2004 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
 • Το υπ’ αριθμ. ΔΔ310/9.2.2004 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Νομού Θεσσαλονίκης.
 • Το Κτηματολογικό Διάγραμμα 48050/23.11.2001 υπό κλίμακα 1:1.000 αποτελούμενο από 2 φύλλα και τον Κτηματολογικό Πίνακα 48050 - Α της 23.11.2001 της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς - Τομέα Έργων Πολιτικού Μηχανικού της ΔΕΗ, και
 • Τις ανακοινώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3175/2003,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α΄) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με το Π.Δ. 333/2000 (ΦΕΚ 278/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α΄).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α΄) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τον Α.Ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το Ν. 2113/1952.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «Περί κυρώσεως της μετά του οίκου «ΕΒΑSCΟ» συναφθείσης την 20η Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λπ.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/130948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/130948 2003
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1633 1951
ΝΟΜΟΣ 1952/2113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2113 1952
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
ΝΟΜΟΣ 2001/2985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2985 2001
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1566 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1672 1951
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/28 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία