ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2004/3/5-2-2004

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2004-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2004-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2004-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.ΟΑ.), το οποίο αποτελείται από τους:.
 1. Υπουργό Δημόσιας Τάξης, ως Πρόεδρο,
 2. Υπουργό Εξωτερικών,
 3. Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
 4. Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 5. Υπουργό Πολιτισμού,
 6. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας,
 7. Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
 8. Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε., ως μέλη.
2.  
  Στο Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας μπορούν να προσκληθούν άλλοι υπουργοί, υφυπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες
3.  
  Το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας λειτουργεί από 1 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2004
Άρθρο 2
1.  
  Το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Προβαίνει σε εκτιμήσεις κρίσεων και αποφασίζει για την οργάνωση του συστήματος χειρισμού κρίσεων επί σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, απειλών ή συμβάντων που πλήττουν ή είναι δυνατό να επηρεάσουν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. β) Αποφασίζει για την επέμβαση ειδικών δυνάμεων και γενικότερα για τη χρήση όπλων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. γ) Αποφασίζει για την εκκένωση ή τον αποκλεισμό εγκαταστάσεων, χώρων διαμονής και περιοχών όταν αυτό επηρεάζει άμεσα τη διεξαγωγή των Αγώνων. δ) Εισηγείται προς το ΚΥ.Σ.Ε.Α. επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του. ε) Αποφασίζει για τη συμμετοχή στο χειρισμό της κρίσης μη κυβερνητικών εθελοντικών και άλλων οργανώσεων και φορέων από το εσωτερικό της Χώρας ή το εξωτερικό. στ) Συνεργάζεται με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. ζ) Διαμορφώνει την επικοινωνιακή τακτική αντιμετώπισης της κρίσης.
Άρθρο 3
1.  
  Το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας εξυπηρετείται γραμματειακά από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου, 2004 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΚΟΣΜΙΔΗΣ.
 • Τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137),
 • τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38),
 • την 47/12.1.2004 εισήγηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
 • την πρόταση του Πρωθυπουργού και
 • το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2004-02-05 Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.)
Τροποποίηση Τύπος
A/2004/26