ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/12/9-5-2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τον Υ/Σ 150 ΚV/ΜΤ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ στο Νομό Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κηρύσσουμε: Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., έκτασης εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (16.360,00 τ.μ.), με τα συστατικά και τα παραρτήματα της για την εγκατάσταση του Υ/Σ Γενναδίου. Η προς απαλλοτρίωση έκταση βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης κτηματική περιοχή στη Θέση Άνω Κάμπος του Δήμου Νότιας Ρόδου, Δημ. Διαμέρισμα Γενναδίου και εικονίζεται στο με αριθ. 48097/2.11.2004 κτηματολογικό διάγραμμα, που συνέταξε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε., περικλεισμένη από τα ορόσημα: Μ81, Μ82, Μ83, Μ55, Μ51, Μ52, Μ84, Μ56, Μ59, Μ60, Μ63, Μ68, Μ71, Μ85, Μ72, Μ73 και Μ76, Μ77, Μ78. Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης Κων/νος Χατζηγιαννάκης στις 18.3.2005. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3175/2003 και με τον όρο ότι, ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει, σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001). Αν ο υπέρ ου, δεν προβεί στη συντέλεση της κηρυσσόμενης απαλλοτρίωσης μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων, σε ποσοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Γεώργιος Αθανασίου Καραθανασόπουλος, 2) Τσαμπίκος Αθανασίου Καραθανασόπουλος, 3) Κίτσα ή Τσαμπίκα Σαββή συζ. Δημητρίου κ.λ.π. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και με δαπάνη της και, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.3175/2003, παρέχεται με την παρούσα, η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημιώσεως. Το αναφερόμενο, υπό στοιχείο 12, στο προοίμιο κτηματολογικό διάγραμμα ευρίσκεται στη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς της Δ.Ε.Η. Η απόφαση αυτή με το προσαρτώμενο κτηματολογικό διάγραμμα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαΐου 2005
 • Το με Αριθ. Πρωτ. 979/4.3.2004 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.
 • Την Α.Π. οικ. 133077/22.12.2003 Κ.Υ.Α. που εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους.
 • Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, με αριθ. (ε) 6, που ελήφθη κατά την αριθ. 1/4.1.2005 συνεδρίαση του.
 • Την ΑΡ./ΗΜ/ΔΝΕΜ/Φ.21040/16.3.2005 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.2985/2001.
 • Το Α.Π/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/5089/8.4.2005 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.2882/2001 και του άρθρου 15 του ν.3175/2003.
 • Το κτηματολογικό διάγραμμα με αριθμό 48097/ 2.11.2004 υπό κλίμακα 1:500 της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς της Δ.Ε.Η., και
 • Τις ανακοινώσεις του άρθρου 17 παρ. 1 περιπτ. β΄ του ν.3175/2003,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με το π.δ. 333/2000 (ΦΕΚ Α΄ 278).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207).
 • Τις διατάξεις του ν.2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του ν.1468/1950 «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951 (ΦΕΚ Α΄ 36), που κυρώθηκε με το ν.2113/1952 (ΦΕΚ Α΄ 126).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «Περί κυρώσεως της μετά του οίκου «ΕΒΑSCΟ» συναφθείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λ.π.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το ν.1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Νήσων της Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2002 - 2006 (Μάιος 2003).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/133077 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/133077 2003
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1633 1951
ΝΟΜΟΣ 1952/2113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2113 1952
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
ΝΟΜΟΣ 2001/2985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2985 2001
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1566 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1672 1951
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/28 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία