ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/13/9-5-2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Ε/616/1.2.1973 Απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας, «Παραχώρησις κοινοχρήστου εκτάσεως εις ΤΕΘΑ των αγροκτημάτων Αργούς Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς» και παραχώρηση δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κοινόχρηστης έκτασης 829,745 στρεμμάτων αγροκτημάτων Αργούς Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς για τη δημιουργία Β.Ε.Π.Ε. και Εμπορευματικού Σταθμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α) Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. Ε/616/1.2.1973 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας «Παραχώρησις κοινοχρήστου εκτάσεως εις ΤΕΘΑ των αγροκτημάτων Άργους Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς». β) Παραχωρεί δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς έκταση 829,745 στρεμμάτων αγροκτημάτων Άργους Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς, και συγκεκριμένα έκταση 440,199 στρεμμάτων από το τεμάχιο 119δ αγροκτήματος Μανιακών, έκταση 0,500 στρεμμάτων (τεμάχιο 319β) αγροκτήματος Άργους Ορεστικού, έκταση 0,375 στρεμμάτων (τεμάχιο 320β) αγροκτήματος Άργους Ορεστικού, έκταση 9,250 στρεμμάτων (τεμάχιο 1065β) αγροκτήματος Άργους Ορεστικού και έκταση 379,421 στρεμμάτων από το τεμάχιο 1064β αγροκτήματος Άργους Ορεστικού, όπως αυτά απεικονίζονται στο, από 11.4.2005 και με κλίμακα 1:10.000, προσαρτώμενο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τοπογραφικής Καστοριάς, για τη δημιουργία Β.Ε.Π.Ε. και Εμπορευματικού Σταθμού. Ο διαχωρισμός των ανωτέρω εκτάσεων θα γίνει με τη συνεργασία της Δ/νσης Γεωργίας Καστοριάς και του Τμήματος Τοπογραφικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Καστοριάς. Η παραχώρηση τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ή μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται η έκταση, τελεί δε πάντοτε υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως των διαδικασιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως από το ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91), την υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.3010/2002 Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. κ.α (Α΄ 91)» (ΦΕΚ Β΄ 1022) και την υπ’ αριθ. Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.1650/1986 με τις οδηγίας 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις (Α΄ 92)» (ΦΕΚ Β΄ 332). Η Πράξη αυτή με το προσαρτώμενο Διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαΐου 2005
 • Την υπ’ αριθμ. 34/24.2.2003 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καστοριάς περί επιλογής ως γηπέδου εγκατάστασης του ΒΙ.ΠΑ του πεδίου Βολής του Άργους Ορεστικού
 • τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 97 του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ Α΄ 21),
 • την υπ’ αριθμ. Ε/616/1.2.1973 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας, «Παραχώρησις κοινοχρήστου εκτάσεως εις ΤΕΘΑ των αγροκτημάτων Άργους Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς, έκτασης 1019,250 στρεμμάτων»,
 • Το υπ’ αριθμ. ΚΗ/4421/21.5.2002 έγγραφο του Νομάρχη Καστοριάς προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης να^,εισηγηθεί την ανάκληση απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστων εκτάσεων Αργούς Ορεστικού,
 • την υπ’ αριθμ. Φ.900/43/588 130/Σ.2619/4.9.2002 θετική γνωμάτευση του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αποδέσμευση έκτασης 1013, 187 στρεμμάτων στο Αργός Ορεστικό και την απόδοση της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, Δ/νση Γεωργίας,
 • το από 21.10.2002 Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής δημόσιας έκτασης 1.013,187 στρεμμάτων Περιοχής Δισπηλιού, που συνετάγη και υπεγράφη μεταξύ της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την Φ.914/16/16152/ Σ.2055/4.10.2002/15 ΤΑΞΠΖ/40 ΕΓ και του Γενικού Δ/ντή της Ν.Α. Καστοριάς, ως εκπροσώπου του Δημοσίου και με το οποίο έγινε η παράδοση και παραλαβή, αντίστοιχα, της εν λόγω έκτασης, με παρατηρήσεις του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος που αφορούν σε έκταση 100 περ. Στρεμμάτων (υπ’ αριθμ. 119Δ τεμάχιο) και χρησιμοποιείται ως πεδίο βολής ελαφρών όπλων και θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο για όσο διάστημα απαιτηθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία,
 • τα υπ’ αριθμ. 171/12.4.2005 και 181/15.4.2005 έγγραφα του Νομάρχη Καστοριάς,
 • Το υπ’αριθμ. ΚΗ 6635/31.7.2003 ερώτημα της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς προς τη 15η Ταξιαρχία Πεζικού, 4ο Επιτελικό Γραφείο εάν υπάρχει αναγκαιότητα χρήσης και κατοχής των ως άνω 100 περίπου στρεμμάτων,
 • Την υπ’αριθμ. 17/5.11.2003 απόφαση του Δήμου Ορεστίδος περί συμμετοχής του στον φορέα ΒΙΠΑ (Διασυνοριακή επιχειρησιακή Ζώνη Καστοριάς),
 • Το από 5.11.2003 έγγραφο του Νομάρχη Καστοριάς προς το Υπουργείο Γεωργίας, με το οποίο ζητείται η προώθηση του θέματος της ανάκλησης της Ε/616/1.2.1973 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας, αλλά και της παραχώρησης της έκτασης των 1013,187 στρεμμάτων στη Ν.Α. Καστοριάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτή ως χώρος εγκατάστασης μιας ΒΕ.ΠΕ. και γενικότερα μιας Διασυνοριακής Επιχειρηματικής Ζώνης,
 • Το υπ’ αριθμ. Φ.916.100/1/234077/Σ.66/15/1/2004 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού , με το οποίο το ΓΕΣ γνωμοδοτεί θετικά για τη δημιουργία ΒΕ.ΠΕ. στην ως άνω περιοχή,
 • το υπ’ αριθμ. Φ.914.2/22/40/3572/Σ.893/23.9.2002 έγγραφο του ΤΕΘΑ προς την 15η Ταξιαρχία Πεζικού/4ο Επιτελικό Γραφείο, με το οποίο ζητείται η συγκρότηση Επιτροπής από δύο Αξιωματικούς, που θα παραδώσει με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής έκταση 1013,187 στρεμμάτων περιοχής Λργους Ορεστικού στη Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς,
 • Το υπ’ αριθμ. 74/16.1.2004 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας), με το οποίο αυτή γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση της ΖΟΕ Ν. Καστοριάς και την αλλαγή χρήσης της περιοχής από στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές» (ΒΕ.ΠΕ),
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 852/16.3.2004 έγγραφο της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το οποίο αυτή γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση τροποποίησης των ορίων και όρων δόμησης εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Νομού Καστοριάς, για δημιουργία χώρου ΒΕ.ΠΕ.,
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ14/50/27/1/2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, με το οποίο η ως άνω Διεύθυνση γνωμοδοτεί θετικά για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΑ. στην περιοχή Αργούς Ορεστικού, παλιό πεδίο βολής,
 • Την υπ’ αριθμ. 33/24.2.2003 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Καστοριάς περί επιλογής ως Βιομηχανικού Πάρκου του χαρακτήρα της Β.Ε.ΠΕ.,
 • Το υπ’ αριθμ. ΚΟ/156/27.1.2005 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς για τον καθορισμό χρήσεων επιτρεπτών με την αντιστοιχούσα στη χωροθέτηση της Β.Ε.ΠΕ. με βάση τον ν.2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α/15.12.1997),
 • το υπ’ αριθμ.πρωτ. Δ ΥΠ/313/27.1.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, με την οποία αυτή γνωμοδοτεί θετικά για τη δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου στην περιοχή Άργους Ορεστικού (παλιό πεδίο βολής),
 • Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16/14.2.2005 θετική γνώμη της Διεύθυνσης Τουρισμού - Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς σχετικά με τη δημιουργία ΒΙ.ΠΑ. στην περιοχή Άργους Ορεστικού,
 • το από 28.1.2005 Π.Δ. «Τροποποίηση του από 15.1.1986 π.δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού και των Κοινοτήτων Δισπηλιού, Αμπελοκήπων, Μαυροχωρίου, Πολύκαρπης, Φωτεινής - Μεταμόρφωσης, Τοιχίου και Λεύκης (νομού Καστοριάς)» (Δ΄ 125)» (ΦΕΚ Δ΄ 194/21.2.2005),
 • την υπ’ αριθμ. 2021/21.4.2005 εισήγηση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας Κοντού, για ανάκληση της υπ’ αριθμ. Ε/616/1.2.1973 Απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας «Παραχώρησις κοινοχρήστου εκτάσεως εις ΤΕΘΑ των αγροκτημάτων Άργους Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστορίας» και παραχώρηση δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή έκτασης 829,745 στρεμμάτων αγροκτημάτων Άργους Ορεστικού και Μανιακών Ν. Καστοριάς, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς για τη δημιουργία Β.Ε.Π.Ε. και Εμπορευματικού Σταθμού, και
 • τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.994/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδος και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄ 279).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1973/Ε/616 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/Ε_616 1973
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία