ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/14/16-5-2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Λύση και Εκκαθάριση"
1.  
  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Αθήνα 2004 (Εταιρεία) λύεται και τίθεται υπό εκκαθάριση.
Άρθρο 2 "Ορισμός Εκκαθαριστών"
1.  
  Εκκαθαριστές της Εταιρείας, με θητεία που λήγει στις 31 Μαΐου 2005 ορίζονται οι:
 1. Γιάννα Δασκαλάκη - Αγγελοπούλου του Φρίξου, δικηγόρος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Δρυάδων αριθμ. 7-9, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
 2. Π 269449/1992 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό τμήμα Ψυχικού,.
 3. Ιωάννης Σπανουδάκης του Νικολάου, χημικός μηχανικός, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κανάρη 3, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
 4. Θ 165573 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε την 15.9.1967 από το Τ.Α. Χανίων.
 5. Μαρτίνος Διαγόρας Σίμιτσεκ του Όττο, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, ΤΘ 112, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
 6. Κ 362719 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε την 10.3.1977 από το ΠΑ.
 7. Ψυχικού.
 8. Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ορφέως αριθμ. 8, κάτοχος του με αριθμό Χ 062381/2001 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς,.
 9. Ιωάννης Πυργιώτης του Νικολάου, αρχιτέκτων πολεοδόμος, κάτοικος Αθηνών, οδός Δοξαπατρή 23, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
 10. Ρ 538605 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε την 7.11.1985 από το Α.Τ. Εξαρχείων.
 11. Του Συμβουλίου Εκκαθάρισης προεδρεύει η Γιάννα Δασκαλάκη - Αγγελοπούλου.
2.  
  Οι εκκαθαριστές αυτοί οφείλουν έως τη λήξη της θητείας τους να προβούν αποκλειστικά στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 49 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
3.  
  Από την 1η Ιουνίου 2005, έως το τέλος της εκκαθάρισης και για όλες τις λοιπές εργασίες της εκκαθάρισης, εκκαθαριστές της Εταιρείας διορίζονται οι εξής:
 1. Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ορφέως αριθμ. 8, κάτοχος του με αριθμό Χ 062381/2001 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς,.
 2. Λεωνίδας Κορρές του Δημητρίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χέυδεν αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό Ρ057777/4.3.1993 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Ζ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών,.
 3. Μιχαήλ Παλαιολόγος του Ευστρατίου, ειδικός σύμβουλος στο γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Πολιτισμού, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Κλάδου, αριθμός 8, κάτοχος του υπ’ αριθμ.
 4. Φ029312/18.4.2001 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου.
4.  
  Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2598/ 1998 και της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών.
Άρθρο 3 "Διάθεση Περιουσίας"
1.  
  Η περιουσία της Εταιρείας περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4 "Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού"
1.  
  Η λύση της Εταιρείας συνεπάγεται τη λήξη των συμβάσεων του προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτή υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, εκτός του προσωπικού εκείνου που, κατά την κρίση των εκκαθαριστών, είναι απολύτως αναγκαίο για τις εργασίες της εκκαθάρισης
2.  
  Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης είναι δυνατή η ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως επίσης και συμβάσεων έργου, αν αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και αν η ανανέωση επιβάλλεται από τις ανάγκες της εκκαθάρισης
Άρθρο 5 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από την έκδοσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ.
 • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 2 παρ. 18 και παρ. 24 του ν. 2598/1998 Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (ΦΕΚ Α΄ 66), που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 3207/ 2003 Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 302), β. του άρθρου 27 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε., που καταρτίστηκε με το άρθρο πρώτο της υπ αριθμ. 14/10.4.1998 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. (ΦΕΚ Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 17/12.7.2004 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 130), γ. του κ.ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών και δ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το γεγονός, ότι μετά την επίτευξη του καταστατικού της σκοπού, που ήταν η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. δεν έχει πλέον αντικείμενο δραστηριότητας και για το λόγο αυτό μπορεί να λυθεί πριν την παρέλευση της διάρκειας που προβλέπεται στο Καταστατικό της (31.12.2005) και πρέπει να ρυθμιστούν τα συναφώς προβλεπόμενα στο νόμο θέματα,
 • Την από 16.5.2005 πρόταση της Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/14 1998
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2004/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/17 2004
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία