ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/2/8-2-2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης και εγκατάστασης του βρόχου για τη Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΟΡΩΝΗ - ΑΦΑΝΤΟΥ) - Υποσταθμός ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» στο Νομό Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κηρύσσουμε: 1.Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα (4.411τ.μ.) με τα παραρτήματα και συστατικά αυτής, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την εγκατάσταση στα όρια του Νομού Δωδεκανήσου της Γραμμής Μεταφοράς 150 ΚV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΟΡΩΝΗ -ΑΦΑΝΤΟΥ) - Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ». Η απαλλοτριούμενη έκταση αποτελείται από σαράντα (40) τεμάχια εδάφους. Από τα τεμάχια αυτά, τα τριάντα τέσσερα (34), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 2χ4, 7, 8, 16, 17, 19, 23, 25-28, 33, 36, 40, 45, 55, 58, 62, 77, 83, 84, 90, 92χ94, 96, 97, 99, 102χ104, 106, έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11x11 = 121 τ.μ.) το καθένα, τα τέσσερα (4), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμ. 1, 5, 51, 53, έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα (12x12 = 144 τ.μ.) το καθένα και τα δύο (2), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθ. 20, 39, έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα εννέα (13x13 = 169 τ.μ.) το καθένα. Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθμ. 62098/Απρίλιος 2004/Φύλλα 1 Έ 6/Κτηματολογικό διάγραμμα - πίνακα, που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Καλλιθέας (Δημ. Διαμ. Ψίνθου), Αφαντου (Δημ. Διαμ. Αφάντου), Αρχαγγέλου (Δημ. Διαμ. Αρχαγγέλου, Μαλώνος και Μασάρων), Λινδίων (Δημ. Διαμ. Καλάθου και Λάρδου) και του Δήμου Νότιας Ρόδου (Δημ. Διαμ. Ασκληπιείου και Γενναδίου) του Νομού Δωδεκανήσου. 2.Σύσταση με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., πραγματικής δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 150 ΚV «ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΟΡΩΝΗ - ΑΦΑΝΤΟΥ) - Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ» στα όρια του Νομού Δωδεκανήσου, σε λωρίδα εδάφους συνολικού εμβαδού πεντακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο τετραγωνικών μέτρων (566.752 τ.μ.) και μήκους μέτρων δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα (14.279 μ.) και συνολικού πλάτους σαράντα (40 μ.) δηλαδή είκοσι (20 μ.) δεξιά και είκοσι (20 μ.) αριστερά από τον άξονα της γραμμής. Η ανωτέρω λωρίδα εδάφους περιλαμβάνεται μεταξύ των Χ.Θ.: Από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. ΟΠ: 29+621,30 » » ΕΜ: 29+518,15 »»37+941Συγκεκριμένα διέρχεται από τις ακόλουθες κτηματομερίδες του Κτηματολογίου Ρόδου: Δήμος Καλλιθέας (Δημ. Διαμ. Ψίνθου) 243, 234, 235 Δήμος Αφάντου (Δημ. Διαμ. Αφάντου) 4370, 4304, 1516, 4319, 4320, 4335, 4333, 4334, 4342, 4272, 4192, 4191, 4208, 4203, 4205, 4206, 4207, 4216, 4217, 4219, 4222, 4220,^4221, 4229, 4262, 4261, 3857, 3793, 3792, 3798, 3790, 3789, 3788, 3787, 3716, 3717, 3714, 3718, 3713, 3711, 3785, 3783, 3778, 3779, 3870 Δήμος Αρχαγγέλου (Δημ. Διαμ. Αρχαγγέλου) 724, 723, 714, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 709, 843, 867, 874, 870, 890, 891, 880, 879, 881, 2284, 2294, 2304, 2295, 2296, 2297, 2301, 896, 26552801, 2656, 2794, 2793, 2788, 2670, 2785, 2782, 2780, 2789, 2790, 2791, 2676, 2677, 2678, 2679, 2683, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2530, 2526, 2531, 1384, 1363, 1361, 1362, 1360, 1359, 6086, 6081, 6084, 6082, 6113, 6112, 6134, 6137, 5131, 5127, 5124, 5119, 5118, 5113, 5112, 5111 Δήμος Αρχαγγέλου (Δημ. Διαμ. Μαλώνος) 1179, 1178, 1173, 1174, 1175, 1170, 1165, 605, 606, 604, 57, 1, 6, 5, 3, 10, 7, 8, 15, 11, 41, 21, 20, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 36, 43, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 153, 151, 150, 149, 156, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 129, 127, 130, 136, 133, 135, 123, 2585, 2582, 2581, 2580, 2579, 2569, 2577, 2573, 2634 Δήμος Αργαγγέλου (Δημ. Διαμ. Μασάρων) 7766, 7765, 1764, 7145, 7402, 7037, 7034, 7031, 7032, 7029, 7782, 7781, 2268, 2264, 2270, 2258, 4562, 4561, 4553, 4554 Δήμος Λινδίων (Δημ. Διαμ. Κάλαθου)Δήμος Λινδίων (Δημ. Διαμ. Λάρδου) 1728, 1722, 1734, 1720, 1779, 1730, 1767, 1776, 1762, 1761, 1756, 2001, 1942, 1933, 1930, 1929, 1928, 1936, 1992, 1544, 2067, 2066, 2047, 2065 Δήμος Νότιας Ρόδου (Δημ. Διαμ. Ασκληπιείου) 1559, 1556, 1543, 2185, 2184, 2192, 2191, 2189, 2204, 2202, 2203, 2206, 2208, 2209, 2221, 2229, 2218, 2219, 2224, 2230, 2231, 2228, 2227, 1464, 2303, 2300, 1485, 2297, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2343, 2341, 2339, 2342, 2396, 2395, 2397, 2390, 2391, 2388, 2387, 2386, 1192, 1191, 1190, 1189, 2508, 2518, 2511, 2510, 2524, 2520, 1177, 1121, 1124, 1118, 1111, 1110, 1117, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 802, 805, 811, 808, 809, 810, 887, 886 Δήμος Νότιας Ρόδου (Δημ. Διαμ. Γενναδίου) 4457, 4458, 4452, 4470, 4467, 4468, 4466, 4462, 4461, 4464, 4334, 5261, 5259, 5258 Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονα της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχιά γραμμή στο με αριθ. 62098/ Απρίλιος 2004/ Φύλλα 1Έ6 / κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθμ. 62097/Απρίλιος 2004/Φύλλο 1/ χάρτη όδευσης - τριγωνισμού. Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Καλλιθέας (Δημ. Διαμ. Ψίνθου), Αφάντου (Δημ. Διαμ. Αφάντου), Αρχαγγέλου (Δημ. Διαμ. Αρχαγγέλου, Μαλώνος και Μασάρων), Λινδίων (Δημ. Διαμ. Κάλαθου και Λάρδου) και του Δήμου Νότιας Ρόδου (Δημ. Διαμ. Ασκληπιείου και Γενναδίου) του Νομού Δωδεκανήσου. 2.1 Η συνιστώμενη πραγματική δουλεία σε όλα τα παραπάνω τμήματα της γραμμής, παρέχει το δικαίωμα εισόδου του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ’ αυτή προσώπων, στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις, για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών, καθώς και των πύργων. Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι: 2.1.1. Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής, σε θερμοκρασία 50ΟC και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε μέτρα (5) μέτρα. Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λπ.). 2.1.2. Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια, συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλών κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης Κων/νος Χατζηγιαννάκης στις 7.9.2004. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 και με τον όρο ότι, ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει, σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001). Αν ο υπέρ ου, δεν προβεί στη συντέλεση της κηρυσσόμενης απαλλοτρίωσης μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων, σε ποσοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συστήνεται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Κων/νος Χρύσανθου Διάκου. 2) Μοσχούλα σύζ. Ευάγγελου Δρακιού, 3) Αργυρή σύζ. Σταματίου Κακούλη κ.λπ. Με την παρούσα, και δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003, από τις οποίες διέπονται η κηρυσσόμενη απαλλοτρίωση και η συνιστώμενη δουλεία, κατά τα ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Ο αναφερόμενος στον αριθμό 12 του προοιμίου Χάρτης Οδεύσεως - Τριγωνισμού και το Κτηματολογικό Διάγραμμα ευρίσκονται στη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς - Τομέα Απαλλοτριώσεων της ΔΕΗ. Η παρούσα απόφαση με τον προσαρτώμενο Χάρτη Οδεύσεως - Τριγωνισμού και Κτηματολογικό Διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Το υπ’ αριθμ. 203/28.1.2005 Ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Την υπ’ αριθμ. οικ.133077/22.12.2003 κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι.
 • Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού, με αριθ. (χ) 102, που ελήφθη κατά την αριθ. 12/1.6.2004 συνεδρίασή του.
 • Την υπ’ αριθμ. ΑΡ./ΗΜ/ΔΝΕΜ/Φ.23576/14.9.2004 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2985/2001.
 • Το υπ’ αριθμ. Α.Π./Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41. 61/15468/17.12. 2004 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/2001 και του άρθρου 15 του Ν. 3175/ 2003.
 • Τον χάρτη Οδεύσεως - Τριγωνισμού με αριθμό 62097, Απριλίου 2004 υπό κλίμακα 1:50.000 και το Κτηματολογικό Διάγραμμα με αριθμό 62098, Απριλίου 2004 υπό κλίμακα 1:2000 αποτελούμενο από 6 φύλλα της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς Τομέα Απαλλοτριώσεων της ΔΕΗ, και
 • Τις ανακοινώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3175/2003,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε σε συνδυασμό με το Π.Δ. 333/2000 (ΦΕΚ Α΄ 278).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον Α.Ν. 1672/1951 που κυρώθηκε με το Ν. 2113/1952.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 1566/1950 «Περί κυρώσεως της μετά του οίκου «ΕΒΑSCΟ» συναφθείσης την 20ην Ιουλίου 1950 συμβάσεως κ.λπ.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 1633/1951 και το Β.Δ. 28/1951 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των Νήσων της Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2002 - 2006 (Μάιος 2003).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/133077 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/133077 2003
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1633 1951
ΝΟΜΟΣ 1952/2113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2113 1952
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
ΝΟΜΟΣ 2001/2985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2985 2001
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1566 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1672 1951
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/28 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία