ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/30/28-11-2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της ισχύος της υπ’ αριθμ. 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παρατείνεται έως 31.12.2006 η ισχύς της υπ’ αριθμ. 55/11.11.1998 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. (ΦΕΚ Α΄ 252), όπως τροποποιήθηκε με τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. 35/21.7.2000 (ΦΕΚ Α΄ 171), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ Α΄ 67), 65/21.11.2001 (ΦΕΚ Α΄ 264), 59/5.12.2002 (ΦΕΚ Α΄ 302), 27/4.12.2003 (ΦΕΚ Α΄ 279) και 36/21.12.2004 (ΦΕΚ Α΄ 265) από την ημερομηνία λήξης της. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α. του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 22), β. των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ΄ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), γ. του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 19),
  • την υπ’ αριθμ. 55/11.11.1998 Πράξη του «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 252), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 35/21.7.2000 (ΦΕΚ Α΄ 171), 22/5.4.2001 (ΦΕΚ Α΄ 67), 65/21.11.2001 (ΦΕΚ Α΄ 264), 59/5.12.2002 (ΦΕΚ Α΄ 302), 27/4.12.2003 (ΦΕΚ Α΄ 279) και 36/21.12.2004 (ΦΕΚ Α΄ 265) Πράξεις του,
  • την, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. καθώς και στα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,
  • την ανάγκη συνολικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, ανάλογα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες,
  • το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και
  • τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία