ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/31/28-11-2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-12-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής» (ΦΕΚ Α΄ 116).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Το άρθρο 3 της Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 14/28.6.2004 (ΦΕΚ Α 116) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1.Η Επιτροπή καταρτίζει εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Οι κατευθύνσεις που εκπορεύονται από το εθνικό στρατηγικό σχέδιο δεσμεύουν τους φορείς του δημόσιου τομέα υπό την έννοια ότι οι δράσεις και τα έργα πληροφορικής πρέπει να εναρμονίζονται με αυτές. Η Επιτροπή, ιδίως: 1)Προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων Πληροφορικής του Δημοσίου, 2)Εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις και στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για την Πληροφορική σε επί μέρους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η τεχνολογία, 3)Διαμορφώνει στρατηγική για τη σύγκλιση της Έρευνας και Τεχνολογίας και την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής, 4)Προωθεί τη διείσδυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στο δημόσιο τομέα μέσω και του αντίστοιχου επιχειρησιακού προγράμματος, 5)Προσδιορίζει το πλαίσιο υποστήριξης των φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής, 6)Προτείνει την αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την αρτιότερη εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 2.Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, ασκεί το συντονισμό των δράσεων και έργων πληροφορικής όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση και ενσωμάτωση τους στη συνολική στρατηγική. Για τον σκοπό αυτόν η Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δράσεις και τα έργα πληροφορικής των φορέων του δημόσιου τομέα ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαίνει τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις και ενημερώνει τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων. Σε σοβαρές περιπτώσεις ενημερώνει και την Κυβερνητική Επιτροπή. 3.Η Επιτροπή μπορεί να εισηγείται τρόπους βελτίωσης της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα κατά την εκτέλεση των δράσεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με γνώμονα την επωφελέστερη λύση για το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία των πολιτών». 2.Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 1.Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τους φορείς άσκησης πολιτικής σε θέματα πληροφορικής στο χώρο ευθύνης τους, με τους φορείς που εκτελούν έργα και δράσεις σχετικές με την Κοινωνία της Πληροφορίας και ιδίως με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», καθώς και με τους τελικούς δικαιούχους του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφορικά με το στρατηγικό σχεδιασμό, τον τακτικό προγραμματισμό, την εκτέλεση και παρακολούθηση έργων που αναλαμβάνουν. Η Επιτροπή, ιδίως: 1)Προσδιορίζει παραμέτρους της στρατηγικής για την παρακολούθηση της εφαρμογής της. 2)Καθορίζει ποσοτικούς, ποιοτικούς και χρονικούς στόχους για τους φορείς που εκτελούν έργα και δράσεις Πληροφορικής και παρακολουθεί την απόδοση τους. 3)Καθορίζει προτεραιότητες σχετικώς με τα έργα και δράσεις Πληροφορικής που αναλαμβάνονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα. 4)Προτείνει τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και του σχεδιασμού εκτελούμενων έργων, ώστε, σε συνεργασία με τους επί μέρους φορείς άσκησης πολιτικής, να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους για την Πληροφορική. 5)Προτείνει την εκτέλεση νέων έργων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς. 6)Μπορεί να προτείνει την αλλαγή τελικών δικαιούχων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», όταν διαπιστώνει καθυστερήσεις ή άλλες σοβαρές αστοχίες στην εκτέλεση των έργων. 7)Μεριμνά για την εύρυθμη γενικώς και ταχεία εκτέλεση των έργων Πληροφορικής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (ενδεικτικά διακηρύξεις ή συμβάσεις). 2.Η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας (ενδεικτικά Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) για θέματα ανάπτυξης τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής και ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». 3.Στην υπ’ αριθμ. 14/28.6.2004 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου. προστίθεται άρθρο 8 που έχει ως εξής: «Άρθρο 8 Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή για την διαμόρφωση και προώθηση των εισηγήσεων, προτάσεων ή αποφάσεων της και να παρέχουν σ’ αυτήν κάθε διευκόλυνση για το έργο της». Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
  • τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251),
  • τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 10071/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 324),
  • την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής,
  • το γεγονός ότι από την παρούσα Πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/10071 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/10071 2001
ΝΟΜΟΣ 2000/2860 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2860 2000
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία