ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/3/18-2-2005

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παραχώρηση κατά χρήση για 45 έτη, στο Δήμο Ωλενίας Ν. Αχαΐας, Δημόσιας Δασικής Έκτασης 140.746,91τ.μ. στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα Δημοτικού Διαμερίσματος Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρεί κατά χρήση για 45 έτη στο Δήμο Ωλενίας Ν. Αχαΐας, Δημόσια Δασική Έκταση 140,746,91 τ. μ. στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα Δημοτικού Διαμερίσματος Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:1000 και με ημερομηνία Νοέμβριος 1997, Τοπογραφικό Διάγραμμα, του Πολιτικού Μηχανικού Σωτ. Σουρανή, που διορθώθηκε ως τμήματα Ια, 1β, 2, 3, 4, 10 και 11 και θεωρήθηκε από το Δασάρχη Πατρών με ημερομηνία 10.5.2004, για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). 2.Η έγκριση παρέχεται με τους κάτωθι όρους και υποχρεώσεις: 1)Το έργο να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. για την κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία του, την αντιπυρική προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α. μετά την παύση λειτουργίας του και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν τεθεί με την υπ αριθμ. οικ. 6440/19.12.2001 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 2)Κατά την αποκατάσταση του τελικώς διαμορφωμένου χώρου, ο φορέας διαχείρισης του έργου να αναλάβει έργα φύτευσης δασοπονικών ειδών προσαρμοσμένων στις φυσικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Δασαρχείου. 3)Μετά την αποκατάσταση του Χ.Υ.Τ.Α., η διαχείριση της έκτασης επανέρχεται στη Δασική Υπηρεσία και δεν επιτρέπονται οι νέες χρήσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 4.6 της Μ.Π.Ε. και ειδικώτερα στην περίπτωση 4.6.7.2. Νέες Χρήσεις (σελίδα 4-126), με εξαίρεση τις απαραίτητες εγκαταστάσεις ελέγχου-διάθεσης του βιοαερίου και των στραγγισμάτων και την κατασκευή ελαφρού κτίσματος-φυλακίου, απαραίτητου για την εγκατάσταση των οργάνων ελέγχου, των εργαλείων για τη φροντίδα του χώρου και τις υπόλοιπες ανάγκες ανάλογα με τη μορφή αποκατάστασης-επανένταξης. 4)Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει επί της συγκεκριμένης έκτασης. 5)Η εν λόγω έκταση να παραδοθεί στο Δήμο Ωλενίας με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από το Δασαρχείο Πατρών. 6)Η τήρηση των όρων της παρούσας ανατίθεται στο Δασαρχείο Πατρών και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαΐας. Η Πράξη αυτή με το προσαρτώμενο Διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός Τα Μέλη Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
 • Την υπ αριθμ. Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις (Α΄ 91) (ΦΕΚ Β΄ 332),
 • Την υπ αριθμ. 1355/5.5.2004 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Άρση αναδάσωσης σε έκταση εμβαδού 880 στρεμ. που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα στη θέση Φαλιάτσορες Δ.Δ. Φλόκα του Δ. Ωλενίας, Ν. Αχαΐας (ΦΕΚ Δ΄ 419),
 • Την υπ αριθμ. 3741/10.5.2004 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πατρών, με την οποία η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003, ι
 • Το υπ αριθμ. 3795/11.5.2004 έγγραφο του Δασάρχη Πατρών μετά της από 11.5.2004 εισηγητικής έκθεσης επιπτώσεων στο περιβάλλον του Δασολόγου της Υπηρεσίας του Δασαρχείου Πατρών, με τα οποία προτείνεται η παραχώρηση Δημόσιας Δασικής Εκτασης 140.746, 91 τ.μ. στο Δήμο Ωλενίας για την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αχαίας,
 • Το υπ αριθμ. Ζ.5951/13.5.2004 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι στην περιφέρεια του Δ.Δ Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας δεν υπάρχουν κοινόχρηστες ή διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις προς παραχώρηση,
 • Τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
 • Το υπ αριθμ. 786/26.5.2004 έγγραφο του Νομάρχη Αχαΐας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ αριθμ. 74/2004 θετική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αχαΐας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω παραχώρηση,
 • Την υπ αριθμ. 1212/9.6.2004 θετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
 • Την υπ αριθμ. οικ. 6440/19.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα στο Δ.Δ. Φλόκα Δήμου Ωλενίας του Νομού Αχαΐας,
 • Το γεγονός ότι, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος,
 • Την, από 20.10.2004 εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Μπασιάκου, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ αριθμ. 112496/3331/21.10.2004 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Ωλενίας Νομού Αχαΐας δημόσιας δασικής έκτασης 140.746,91 τ.μ. στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα Δημοτικού Διαμερίσματος Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας, για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α), και
 • Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ Α΄ 289), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 10 του Ν. 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 303),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2Β και 3 του Ν. 1734/1987 Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις (ΦΕΚ Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2116/1993 Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 18) καθώς και με το άρθρο 7 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303),
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ Α΄ 160) όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2, αντίστοιχα, του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 91),
 • Την υπ’ αριθμ. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε. Κοινή Απόφαση (Α΄91) (ΦΕΚ Β΄ 1022),
 • Την από Οκτωβρίου 2001 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Την υπ αριθμ. 25535/3281/15.11.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π. (Β΄ 1022) (ΦΕΚ Β΄ 1463),
 • Το υπ αριθμ. 13915/26.8.2003 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ αριθμ. 69/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας, με την οποία ζητείται η παραχώρηση Δημόσιας Δασικής Έκτασης για δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα, Ωλενίας),
 • Το υπ αριθμ. 3695/1170/20.10.2003 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Αχαΐας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο αναφέρεται ότι στη θέση Κάτω Βάθρες ή Γκούντα Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας Ν. Αχαΐας δεν υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της οι οποίες προσφέρονται για την κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1961/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/96 1961
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/25535/3281 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/25535_3281 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/11014/703/Φ104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/11014_703_Φ104 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/97 2011
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία