ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/1/13-1-2006

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-01-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-01-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-01-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για εγκατάσταση ΚΥΤ 400/150ΚV Νέας Σάντας Ροδόπης και γραμμής Μεταφοράς 400ΚV ΚΥΤ Φιλίππων - Τουρκία, Είσοδος - Έξοδος στο ΚΥΤ Νέας Σάντας και σύσταση δουλείας εναέριας διέλευσης των αγωγών της ίδιας γραμμής μεταφοράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κηρύσσουμε: 1.Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., για την εγκατάσταση του ΚΥΤ 400/150 ΚV Νέας Σάντας Ροδόπης, έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι επτά και εξήντα (191.127,60 τ.μ.), με τα συστατικά και τα παραρτήματά της. Η προς απαλλοτρίωση έκταση βρίσκεται σε εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης κτηματική περιοχή στη θέση Βοϊδολίβαδο Δ.Δ. Νέας Σάντας του Δήμου Σαπών Νομ. Ροδόπης και εικονίζεται στο υπ’ αριθμ. 48088/5.3.2004 κτηματολογικό διάγραμμα και στον υπ’ αριθμ. 48088-Α/ 4.3.2004 κτηματολογικό πίνακα που συνέταξε η αρμόδια τεχνική υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε., περικλεισμένη από τα ορόσημα : Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5, Μ6, Μ7, Μ8, Μ9, Μ10, Μ11, Μ12, Μ13, Μ14, Μ15, Μ16 και Μ17. 2.Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση μέσα στο Νομό Ροδόπης της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ Φιλίππων - Τουρκία Είσοδος - Έξοδος στο ΚΥΤ Νέας Σάντας», έκτασης συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εννιακοσίων πενήντα ενός (1951 μ2) με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από δέκα (10) τεμάχια εδάφους για την εγκατάσταση σε αυτά ισάριθμων χαλύβδινων πύργων. Από τα παραπάνω τεμάχια εδάφους: Ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 5, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα (11x11=121 τ.μ.). Δύο (2), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμούς 6, 7, έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα τέσσερα (12x12=144 τ.μ.) το καθένα. Ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 1, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα εννέα (17x17=289 τ.μ.). Ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 4, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριακόσια είκοσι τέσσερα (18x18=324 τ.μ.). Ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 376, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι (14x14=196 τ.μ.). Ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 382, έχει εμβαδά μέτρα τετραγωνικά διακόσια είκοσι πέντε (15x15=225 τ.μ.). Ένα (1), στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πύργος με αριθμό 377, έχει εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τριακόσια εξήντα ένα (19x19=361 τ.μ.), και δύο (2), στα οποία θα εγκατασταθούν οι πύργοι με αριθμούς 2, 383, έχουν εμβαδό μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια (20x20=400 τ.μ.) το καθένα. Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο υπ’ αριθμ. 61969/ Φύλλα 10Α και 10Β/ Φεβρουάριος 2005 Κτηματολογικό διάγραμμα και στο υπ’ αριθμ. 61968/ Φύλλο 2Α/ Φεβρουάριος 2005 χάρτη όδευσης - τριγωνισμού που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Αρριανών (Δ.Δ. Πλαγιάς και Δ.Δ. Νικητών) και Σαπών (Δ.Δ. Νέας Σάντας) του Νομού Ροδόπης. 3.Αναγκαστική σύσταση δουλείας, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., εναέριας διέλευσης των αγωγών της Γραμμής Μεταφοράς 400 ΚV «ΚΥΤ Φιλίππων - Τουρκία Είσοδος-Έξοδος στο ΚΥΤ Νέας Σάντας» μέσα στο Νομό Ροδόπης σε λωρίδα εδάφους συνολικού εμβαδού ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δεκαπέντε τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εκατοστών (96.415,20 τ.μ.) και πλάτους 50 μ. δηλαδή είκοσι πέντε μέτρα (25 μ.) δεξιά και είκοσι πέντε μέτρα (25 μ.) αριστερά από τον άξονα της γραμμής και αναλύεται ως εξής: Από τη Χ.Θ. 50+730 έως τη Χ.Θ. 50+774 & » » 51+373 » » » 51+401 & » » 51+714 » » » 51+728 & » » 52+427 » » » 52+522 & » » 53+879 » » » 53+999 & » » 54+475 » » » 54+770,15 καιΑπό τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 0+519 & » » 0+913 » » » 1+024 & » » 1+173 » » » 1+397 & » » 1+447 » » » 1+476 & » » 1+534 » » » 1+654& » » 1+721 » » » 1+773 & » » 1+817 » » » 2+009& » » 3+294 » » » 3+390 είναι σταθερό πενήντα μέτρα (50 μ.) δηλαδή είκοσι πέντε μέτρα (25 μ.) δεξιά και είκοσι πέντε μέτρα (25 μ.) αριστερά από τον άξονα της γραμμής. Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχιά γραμμή στο με αριθ. 61969/ Φύλλο 10Α και 10Β/ Φεβρουάριος 2005 κτηματολογικό διάγραμμα. Αριστερά και δεξιά, παράλληλα με τον άξονα της γραμμής και σε απόσταση είκοσι πέντε μέτρα (25 μ.) από αυτόν, εικονίζονται στο ανωτέρω διάγραμμα με λεπτές συνεχείς γραμμές τα όρια της εδαφικής λωρίδας δουλείας. Οι εκτάσεις στις οποίες θα συσταθεί δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της υπόψη Γ.Μ. 400 ΚV εικονίζονται λεπτομερειακά στο με αριθ. 61969/ Φύλλο 10Α και 10Β Φεβρουάριος 2005 κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στο με αριθ. 61968/ Φύλλο 2Α/ Φεβρουάριος 2005 χάρτη όδευσης-τριγωνισμού. Οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στις κτηματικές περιοχές των Δήμων Αρριανών (Δ.Δ. Πλαγιάς και Δ.Δ. Νικητών) και Σαπών (Δ.Δ. Νέας Σάντας) του Νομού Ροδόπης. 4.Το περιεχόμενο της δουλείας στα τμήματα της γραμμής που περιλαμβάνονται μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων (Χ.Θ.): Από τη Χ.Θ. 50+730 έως τη Χ.Θ. 50+774 & » » 51+373 » » » 51+401 & » » 51+714 » » » 51+728 & » » 52+427 » » » 52+522 & » » 53+879 » » » 53+999& » » 54+475 » » » 54+770,15 και Από τη Χ.Θ. 0+000 έως τη Χ.Θ. 0+519 & » » 0+913 » » » 1+024 & » » 1+173 » » » 1+397 & » » 1+447 » » » 1+476 & » » 1+534 » » » 1+654 & » » 1+721 » » » 1+773 & » » 1+817 » » » 2+009 & » » 3+294 » » » 3+390 συνίσταται αφενός στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ ή των οριζόμενων απ’ αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναέριων αγωγών και πύργων τους και αφετέρου στην απαγόρευση ανέγερσης κάθε νέου κτίσματος. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία κάθε εγκατάστασης που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια ή τη λειτουργία της γραμμής (π.χ. συσσώρευση πυρομαχικών, πετρελαιοειδών, λατομεία κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω κτηματολογικά στοιχεία έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ/νσης Ηλεκτροπαραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης Κων. Χατζηγιαννάκης στις 28.11.2005. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 και με τον όρο ότι ο υπέρ ου πρέπει να καταθέσει σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για το 20% της προβλεπόμενης δαπάνης. Αν η επιστολή αυτή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001). Αν ο υπέρ ου δεν προβεί στη συντέλεση στις νόμιμες προθεσμίες, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και των αναγνωρισμένων δικαιούχων σε ποσοστό 50% για τον καθένα. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται και συνιστάται δουλεία προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι: 1) Παπαδόπουλος Κων/νος του Νικολάου, 2) Γιαννακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, 3) Ζαφειρούλα Χαλκίδη χα Κων/νου κ.λπ. Οι ως άνω απαλλοτριώσεις και δουλείες κηρύσσονται δια της παρούσας απόφασης υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. και με δαπάνες της και, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003, παρέχεται με την παρούσα, η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημιώσεως. Οι αναφερόμενοι στον αριθμό 14 του προοιμίου, Χάρτης Όδευσης - Τριγωνισμού, Κτηματολογικά Διαγράμματα και Κτηματολογικός Πίνακας ευρίσκονται στη Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Τομέα Απαλλοτριώσεων της ΔΕΗ. Η απόφαση αυτή με τον προσαρτώμενο Χάρτη Όδευσης - Τριγωνισμού, Κτηματολογικά Διαγράμματα και Κτηματολογικό Πίνακα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Την υπ’ αριθμ. ΑΡ./ΗΜ/ΔΝΕΜ/Φ.24343/10.11.2005 δήλωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 2985/2001.
 • Την υπ’ αριθμ. Α.Π/Δ15/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ./10690/12.7.2002 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα έτη 2001-2005.
 • Το υπ’ αριθμ. ΑΡ/ΗΜ/ΔΕΣΜΗΕ/5218/23.7.2004 έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
 • Τα υπ’ αριθμ. 1023/23.4.2004 και 1551/10.6.2005 έγγραφα της Δ/νσης Δασών Νομού Ροδόπης.
 • Την υπ’ αριθμ. (χ) 139/5.7.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. οικ.149688/2.11.2005 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: α) Γραμμή Μεταφοράς 400 ΚV ΚΥΤ Φιλίππων Τουρκία, Είσοδος - Έξοδος στο ΚΥΤ Νέας Σάντας (Κέχρου). β) ΚΥΤ 400/150 ΚV Νέας Σάντας (Κέχρου)».
 • Το υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.41/74/21453/12.12.2005 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά των συνημμένων του από το οποίο προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 και του άρθρου 15 του ν. 3175/2003.
 • Τον χάρτη Όδευσης - Τριγωνισμού 61968 του Φεβρουαρίου 2005 υπό κλίμακα 1:50.000, αποτελούμενο από 1 φύλλο (φύλλο 2Α), το κτηματολογικό διάγραμμα 61969 του Φεβρουαρίου 2005, αποτελούμενο από 2 φύλλα (φύλλα 10Α και 10Β), το κτηματολογικό διάγραμμα 48088/5.3.2004 αποτελούμενο από 1 φύλλο και τον κτηματολογικό πίνακα 48088Α/4.3.2004.
 • Τις ανακοινώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3175/2003,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το π.δ. 333/2000 «Μετατροπή της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σε Ανώνυμη Εταιρείας και έγκριση του καταστατικού της» (ΦΕΚ Α΄ 278).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207).
 • Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τον α.ν. 1672/1951, που κυρώθηκε με το ν. 2113/1952.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 του α.ν. 1566/1950 «περί κυρώσεως της μετά του οίκου «ΕΒΑSCΟ» συναφθείσης την 20.7.1950 συμβάσεως κ.λπ.», όπως έχουν κυρωθεί, τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το ν. 1633/1951 και το β.δ. 28/1951, σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/149688 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/149688 2005
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1633 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1633 1951
ΝΟΜΟΣ 1952/2113 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2113 1952
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 2001/2882 2001
ΝΟΜΟΣ 2001/2985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2985 2001
Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. 2003/3175 2003
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1566 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1672 1951
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1951/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/28 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία