ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/21/16-8-2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση εκκαθαριστών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Αποδέχεται την από 21.6.2006 παραίτηση του Λεωνίδα Κορρέ του Δημητρίου, οικονομολόγου, κατοίκου Αθηνών, οδός Χέυδεν, αριθμός 10, κατόχου του με αριθμό Ρ057777/4.3.1993 Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από το Ζ’ Τμήμα Ασφαλείας Αθηνών, ο οποίος είχε ορισθεί εκκαθαριστής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» με την υπ’ αριθμ. 14/16.5.2005 Π.Υ.Σ. και τον απαλλάσσει από τα καθήκοντά του. 2.Διορίζει στη θέση του ανωτέρω τον Λεωνίδα Τσιγώνια του Αντωνίου, κάτοικο Μελισσιών, οδός Παλαιών Λατομείων, αριθμός 15, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Ρ-574179/10.6.1994 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μελισσίων. 3.Αντικαθιστά τον Μιχαήλ Παλαιολόγο του Ευστρατίου, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Κλάδου, αριθμός 8, κάτοχο του με αριθμό Φ029312/18.4.2001 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ζωγράφου, ο οποίος είχε ορισθεί εκκαθαριστής της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» με την υπ’ αριθμ. 14/16.5.2005 Π.Υ.Σ., με τον Κυριάκο Ρερρέ του Εμμανουήλ, κάτοικο Αθηνών, οδός Πολυγύρου, αριθμός 1, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Τ-071668/14.10.1999 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αμπελοκήπων. Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από την έκδοση της. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις: α. της παρ. 18 του άρθρου 2 του ν. 2598/1998 «Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» (ΦΕΚ Α’ 66), β. του άρθρου 27 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.», που καταρτίστηκε με το άρθρο πρώτο της υπ’ αριθμ. 14/10.4.1998 Π.Υ.Σ. «Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» (ΦΕΚ Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/12.7.2004 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Α’ 130), γ. του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», δ. του άρθρου 34 του ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους -Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης» (ΦΕΚ Α’ 131), ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, και στ. την υπ’ αριθμ. 14/16.5.2005 Π.Υ.Σ. «Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 123).
  • Την από 21.6.2006 παραίτηση του εκκαθαριστού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» Λεωνίδα Κορρέ του Δημητρίου.
  • Την ανάγκη αντικατάστασης του Μιχαήλ Παλαιολόγου του Ευστρατίου, εκκαθαριστού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.» από τον Κυριάκο Ρερρέ του Εμμανουήλ και 4 Την υπ’ αριθμ. Εμπ. 153/25.7.2006 πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/14 1998
Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 1998/2598 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία