ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/29/16-11-2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-11-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-11-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-11-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διορισμός σε θέσεις Παρέδρωνμε πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διορίζει σε κενές οργανικές θέσεις Παρέδρων με πενταετή θητεία, επειδή έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και υπερτερούν των συνυποψήφιων τους, μετά την αξιολογική σύγκριση τους και την αιτιολογημένη κρίση, τους ακόλουθους: 1.Παραδιά Μαρία του Γιάννη, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Μεθόδων διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). 2.Τσόνια Σταύρο του Αθανασίου, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Φυσικής Αγωγής. 3.Βαβουράκη Ευγενία-Αγάπη του Νικολάου, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. 4.Κούτσικο Ηλία του Γεωργίου, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Γεωλογίας- Γεωγραφίας-Φυσικού περιβάλλοντος. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Τα Μέλητου Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της ΚυβέρνησηςΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
  • Τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 90 παρ. 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
  • την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/300/13021/10.8.2005 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 55/1998 ΠΥΣ (άρθρο 1, παραγρ. 51 του ν. 2412/1996),
  • την υπ’ αριθμ. 9900/17.11.2005 προκήρυξη της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Παρέδρων με πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
  • τις αιτήσεις και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση για κατάληψη των θέσεων Παρέδρων με πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
  • τις υπ’ αριθμ. 1/20.6.2006, 2/5.7.2006, 3/12.7.2006 και 4/31.8.2006 εισηγήσεις της Ομάδας Εργασίας η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4611/31.5.2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία μετά τον έλεγχο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια του νόμου και της προκήρυξης, πρότεινε στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον διορισμό αυτών που υπερτερούν σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι των συνυποψήφιων τους για αντίστοιχες θέσεις Παρέδρων με πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
  • την υπ’ αριθμ. 8517/12.10.2006 εισήγηση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία προτείνεται να διοριστούν οι: - Παραδιά Μαρία του Γιάννη, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Μεθόδων διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών), - Τσόνιας Σταύρος του Αθανασίου, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Φυσικής Αγωγής. - Βαβουράκη Ευγενία-Αγάπη του Νικολάου, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. - Κούτσικος Ηλίας του Γεωργίου, σε θέση Παρέδρου με πενταετή θητεία, ειδικότητας Γεωλογίας-Γεωγραφίας-Φυσικού περιβάλλοντος,
  • το γεγονός ότι συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποδέχεται την αιτιολογία όπως αυτή παρατίθεται στην μνημονευόμενη εισήγηση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα λοιπά έγγραφα -πράξεις που συνοδεύουν την εισήγηση αυτή,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-11-22 Διορισμός σε θέσεις Παρέδρωνμε πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/254
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/4611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/4611 2006
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις. 1996/2412 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία