ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/33/27-12-2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-12-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-12-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-12-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ο διορισμός και η πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.). της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε) και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
2.  
  Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4 περ. ιε της παρούσας πράξης, η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314).
3.  
  Η αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων ισχύει και για το προσωπικό των φορέων της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28).
4.  
  Η αναστολή διορισμών και προσλήψεων ισχύει και για τη σύναψη συμβάσεων έργου των φορέων των προηγούμενων παραγράφων με φυσικά πρόσωπα
Άρθρο 2
1.  
  Συνιστάται Τριμελής Επιτροπή που αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου.
2.  
  Διορισμός και πρόσληψη προσωπικού καθώς και σύναψη συμβάσεων έργου επιτρέπεται στους φορείς του προηγούμενου άρθρου μόνο ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Η έγκριση χορηγείται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού κατά τη διαδικασία του επόμενου άρθρου. Η έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για το διορισμό, την πρόσληψη ή την σύναψη σύμβασης έργου.
3.  
  Ειδικά για την έγκριση αιτημάτων των επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.
Άρθρο 3
1.  
  Η πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για τους διορισμούς, τις προσλήψεις και τις συμβάσεις έργου με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο διαβιβάζεται δια του αρμοδίου Υπουργού στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.  
  Στην πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επισυνάπτεται εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του οικείου Υπουργείου προς τον Υπουργό, στην οποία πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως οι αιτούμενες εγκρίσεις ως προς την ύπαρξη πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας ή του φορέα για την κάλυψη των οποίων προορίζονται. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της υπηρεσίας γίνεται από τον Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.
3.  
  Η Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εισηγείται στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας πράξης και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης. Στην εισήγηση προς την Επιτροπή συμπεριλαμβάνονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, από τα οποία προκύπτει η ανάγκη έγκρισης της πρότασης ή του αιτήματος.
4.  
  Τα αιτήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού συγκεντρώνονται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αναλυτική εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών που καθιστούν σκόπιμη την έγκριση των αιτημάτων.
5.  
  Όλα τα αιτήματα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα και να αναφέρουν ειδικά:
 1. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
 2. την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί, να διορισθεί ή να συνάψει σύμβαση έργου,
 3. το είδος της σχέσης εργασίας ή έργου,
 4. τις συγκεκριμένες διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσληψης, διορισμού ή σύναψης σύμβασης έργου
6.  
  Όλα τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία σχετκά:
 1. με τον αριθμό του προβλεπόμενου τακτικού προσωπικού, κατά κλάδο ή ειδικότητα και του προσωπικού που υπηρετεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος,
 2. τον αριθμό των κενών θέσεων,
 3. τον αριθμό των προσλήψεων προσωπικού, των επαναπροσλήψεων προσωπικού σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, των προσλήψεων ατόμων ειδικών κατηγοριών και των μετατάξεων από ή προς το φορέα που έγιναν κατά την προηγούμενη τριετία, χωριστά για κάθε έτος, για την κάλυψη αναγκών αναλόγων με εκείνες του αιτήματος, καθώς και των αποχωρήσεων από την υπηρεσία κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
7.  
  Σε όλα τα αιτήματα θα πρέπει επίσης να αναφέρεται:
 1. σε ποιο ποσό ανέρχονται οι δαπάνες για την πληρωμή του υπό πρόσληψη ή διορισμό προσωπικού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη
 2. αν για το σκοπό αυτό έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του φορέα ή άλλου φορέα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στον προϋπολογισμό Ειδικού Λογαριασμού, στο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από Διεθνείς Οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. ή θα καλυφθούν από άλλους πόρους.
8.  
  Εφόσον οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων
9.  
  Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 του παρούσας πράξης αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα, με κοινοποίηση στον αρμόδιο Υπουργό, στα μέλη της Επιτροπής Προσωπικού Δημόσιου Τομέα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
10.  
  Στις περιπτώσεις έγκρισης από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3, η απόφαση αποστέλλεται από τον ίδιο στον ενδιαφερόμενο φορέα και κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1, στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Α.Σ.Ε.Π.
11.  
  Οι εγκριτικές πράξεις εκτελούνται από τα αρμόδια κατά τις κείμενες διατάξεις όργανα, με την κατά περίπτωση σύμπραξη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
1.  
  Από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται μόνο:
 1. το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων,
 2. οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές,
 3. το προσωπικό του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος,.
 4. οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι μόνο για το διορισμό τους στους οικείους Συλλόγους για την άσκηση του επαγγέλματός τους, καθώς και οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές, όπως και το προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων,
 5. οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί συνεργάτες που εξομοιώνονται από άποψη συνεπειών με μετακλητούς υπαλλήλους και των οποίων οι θέσεις προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2190/1994,.
 6. οι δημοσιογράφοι στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων που προβλέπονται από το άρθρο 67 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α΄ 50),.
 7. οι Γραμματείς Κοινοτήτων που διορίζονται σε μοναδικές οργανικές θέσεις,
 8. η ανάθεση έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που απαιτείται διερμηνεία, καθώς και για κατά περίπτωση μεταφράσεις κειμένων (εγγράφων, κωδίκων, υπηρεσιακών φυλλαδίων κ.λπ.),.
 9. οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, έργου ή ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή Σχολών Επιμόρφωσης των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
 10. οι ερευνητές, το τεχνικό και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου, για τις ανάγκες ερευνητικών προγραμμάτων από τα Ιδρύματα αυτά, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των ΤΕΙ,
 11. οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
 12. το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός / αναδιορισμός ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές,
 13. οι ιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968, ΦΕΚ Α΄ 303), οι ειδικευόμενοι ιατροί (ν.δ. 123/1975, άρθρο 1, ΦΕΚ Α΄ 172) που προσλαμβάνονται σε θέσεις ισάριθμες με εκείνες που κενώνονται με την αποχώρηση ιατρών αντίστοιχων κατηγοριών και οι υπόχρεοι ετήσιας υπηρεσίας κτηνίατροι, γεωπόνοι και πτυχιούχοι σχολών που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων (ν. 2538/1997, άρθρα 4 και 4α, ΦΕΚ Α΄ 242),.
 14. οι συμβάσεις έργου διάρκειας έως ενός έτους του πάσης φύσεως καλλιτεχνικού προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθώς και η απασχόληση καλλιτεχνικού, τεχνικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένοι, χρόνου ή έργου σε κρατικά θέατρα και ορχήστρες, τη Λυρική Σκηνή καθώς και στο Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε. για συγκεκριμένες παραστάσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα,.
 15. το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005,.
 16. το προσωπικό των εταιρειών του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εκτελούν οι ίδιες έργα εθνικής ή περιφερειακής κλίμακας, τα οποία χρηματοδοτούνται κατά 50% τουλάχιστον από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 17. Τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης,
 18. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για μερική απασχόληση τους Ο.ΤΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3250/2004,.
 19. το προσωπικό που έχει εξαιρεθεί ρητά με ειδική διάταξη νόμου από την διαδικασία της ΠΥΣ 55/1998 ή της ΠΥΣ 236/1994
2.  
  Οι φορείς που εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών, προσλήψεων και σύναψης συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας πράξης, καθώς και τη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον ακριβή αριθμό του εκάστοτε προσλαμβανόμενου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα τήρησης των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων για τον ακριβή αριθμό των προσλήψεων.
Άρθρο 5
1.  
  Οι διαδικασίες πρόσληψης, διορισμού και σύναψης συμβάσεων έργου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 55/1998, συνεχίζονται
2.  
  Διαδικασίες έγκρισης αιτημάτων, που κατά τη δημοσίευση της παρούσας Π.Υ.Σ. είναι εκκρεμείς, συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις της παρούσας Π.Υ.Σ.
3.  
  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πράξης καταργείται η ΠΥΣ 55/1998 (ΦΕΚ Α΄ 252) και όλες οι πράξεις που την τροποποίησαν
4.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Π.Υ.Σ. 55/1998 ή η Π.Υ.Σ. 236/1994, νοείται στο εξής η παρούσα πράξη. Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 22),
 • των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ΄ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 • του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 19),
 • την ανάγκη περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών,
 • τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζει
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2006-12-28 Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.
Τροποποίηση Τύπος
A/2006/280
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/55/1998Π.Υ.Σ.236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/55_1998Π_Υ_Σ_236 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1998/55 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/55 1998
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2004/3250 2004
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/67 1968
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/123 1975
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία