ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2006/8/31-5-2006

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2006-06-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2006-06-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2006-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανάκληση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2/9.1.2003 «Απόκτηση κατά κυριότητα από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» έκτασης και εγκαταστάσεων στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)» (ΦΕΚ Α 4).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 2/9.1.2003 Π.Υ.Σ. «Απόκτηση κατά κυριότητα από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» έκτασης και εγκαταστάσεων στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) (ΦΕΚ Α΄ 4), με συνέπεια η έκταση αυτή και οι επ’ αυτής εγκαταστάσεις να επανέρχονται στην κυριότητα του Ε.Ο.Τ. Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 «Σύσταση εταιρειών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό» (ΦΕΚ Α΄ 198), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178),
  • τις γενικές αρχές ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1192 επ. του Αστικού Κώδικα και
  • τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 9 του ν. 2837/2000, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 100) και το γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15),
  • την υπ’ αριθμ. 2/9.1.2003 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία μεταβιβάσθηκε κατά κυριότητα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στην εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε) έκταση 119.800 τ.μ., και οι επ’ αυτής εγκαταστάσεις του, η οποία βρίσκεται στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης προκειμένου η Ε.Τ.Α. Α.Ε. να προβεί στη διαδικασία αξιοποίησης (ιδιωτικοποίησης) των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως αυτή καθορίστηκε από την Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων κατά τη συνεδρίαση της 17 Ιουνίου 2002,
  • την υπ’ αριθμ. 47/10.1.2005 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των δικαιωμάτων της ΕΤΑ επί των περιουσιακών της στοιχείων στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης,
  • την υπ’ αριθμ. 3707/23.3.2006 εισήγηση της Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί ανάκλησης της ΠΥΣ 2/2003, διότι δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός της μεταβίβασης και, επομένως, το δημόσιο συμφέρον επιτάσσει την ανάκλησή της,
  • το γεγονός ότι η ΠΥΣ 2/2003 έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βούλας σε τόμο 14 και με αύξοντα αριθμό 726,