ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/13/17-8-2007

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-08-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Εγκριση παραχώρησης, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), δημόσιας δασικής έκτασης 74.586,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παραχωρεί, κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) δημόσια δασική έκταση 74.585,60 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο, με κλίμακα 1:2500, τοπογραφικό διάγραμμα της Δασολόγου Β. Ρίσκα, που θεωρήθηκε από τον Δασάρχη Κορίνθου την 12.7.2007 και περικλείεται από τα στοιχεία ΑΒΓΔΕ-Α πλην των τμημάτων 1, 2 και 3 που απεικονίζονται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα εμβαδού 15.559,7 τ.μ., που έχουν χαρακτηρισθεί ως μη δασικές εκτάσεις, 2.Η παραχώρηση παρέχεται με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις: 1)Πριν την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου στην παραχωρούμενη έκταση πρέπει να προσκομισθεί από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ή την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και απόφαση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3010/2003. 2)Κατά την αποκατάσταση του τελικώς διαμορφωμένου χώρου, ο φορέας διαχείρισης του έργου έχει υποχρέωση φύτευσης δασοπονικών ειδών, προσαρμοσμένων στις φυσικές και οικολογικές συνθήκες της περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του οικείου Δασαρχείου. 3)Το Δημόσιο δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωμάτων τρίτων εν όλω ή εν μέρει επί της συγκεκριμένης έκτασης. 4)Η παραχωρούμενη έκταση να παραδοθεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από το Δασαρχείο Κορίνθου. 5)Η τήρηση των όρων της παρούσας ανατίθεται στο Δασαρχείο Κορίνθου και στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τα θέματα αρμοδιότητάς τους. 6)Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός, για τον οποίο παραχωρείται η έκταση, αυτή αυτοδικαίως επανέρχεται στην κυριότητα και διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Πράξη αυτή και το προσαρτώμενο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • την από 13.4.2007 έκθεση επιπτώσεων και μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος για την παραχώρηση και αλλαγή χρήσης της παραπάνω δασικής έκτασης, η οποία υπεβλήθη με το υπ’ αριθμ. 3928/12.7.2007 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου,
 • τα υπ αριθμ. 120266/24.11.2006 και 134500/20.12.2006 έγγραφα του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αντίστοιχα, με τα οποία ζητείται η παραχώρηση δημοσίας δασικής έκτασης εμβαδού 74.585,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Κορινθίας για την κατασκευή Γενικού Καταστήματος Κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ»,
 • το υπ αριθμ. 1575/27.7.2007 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κορινθίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν εκτάσεις καταγεγραμμένες ως δημόσια κτήματα και διαχειριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στη περιοχή Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας, οι οποίες να μπορούν να παραχωρηθούν για την ανέγερση καταστήματος κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι αδυνατεί να χορηγήσει βεβαίωση σχετικά με την ύπαρξη άλλων μη δασικών ιδιωτικών εκτάσεων, οι οποίες είναι δυνατό να απαλλοτριωθούν για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού,
 • το υπ’ αριθμ. 2775/6.3.2007 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, με το οποίο διαβιβάζεται η υπ αριθμ. 1712/6.3.2007 βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία στη θέση «Ράχη Φάβη» Περιφέρειας Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Σαρωνικού δεν υφίστανται εκτάσεις που διαχειρίζονται στα πλαίσια της αγροτικής νομοθεσίας, χορτολιβαδικά εδάφη ή άλλα εδάφη ή γήπεδα ή οικόπεδα του Δημοσίου, που μπορούν να διατεθούν για τον σκοπό αυτό,
 • τα υπ’ αριθμ. 2074/13.4.2007 και 3928/12.7.2007 έγγραφα του Δασαρχείου Κορίνθου, με τα οποία υποβάλλονται δικαιολογητικά για την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης 74.585,60 τ.μ. για την ανέγερση καταστήματος κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ»,
 • τις υπ’ αριθμ. 2334/7.8.2007 και 1077/30.5.2007 θετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Δασών Ν. Κορινθίας και της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντίστοιχα, για την παραχώρηση της ανωτέρω δημόσιας δασικής έκτασης στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.,
 • την υπ’ αριθμ. 129/31.7.2007 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Κορινθίας, η οποία περιλαμβάνεται στο πρακτικό αρ. 8/31.7.2007 του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Κορινθίας, στο οποίο διατυπώνεται ομόφωνα θετική γνώμη για την εν λόγω παραχώρηση,
 • την υπ’ αριθμ. 2774/6.6.2006 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία η προς παραχώρηση δημόσια έκταση είναι δασική της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν. 3208/2003) καθώς και το υπ’ αριθμ. 4734/11.9.2006 έγγραφο του Δασάρχη Κορίνθου, με το οποίο βεβαιώνεται η τελεσιδικία της πράξης χαρακτηρισμού,
 • το γεγονός ότι η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος,
 • την από 8.8.2007 εισήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση κατά κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δημόσιας δασικής έκτασης 74.585,6 τ.μ. στη θέση «Ράχη Φάβη», περιοχής Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη του Δήμου Σαρωνικού Ν. Κορινθίας για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ» και
 • τα στοιχεία του σχετικού φακέλου,
 • Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ιδίως του άρθρου 45 (ΦΕΚ Α΄ 289), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 10 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 303),
 • τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2Β και 3 του ν. 1734/ 1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις, καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις (ΦΕΚ Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2116/1993 «Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δα­νείων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18) καθώς και με το άρθρο 7 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303),
 • τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 91),
 • τις διατάξεις της υπ αριθμ. 15393/2332/2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (Α91)» (ΦΕΚ Β΄ 1022),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/15393/2332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/15393_2332 2002
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1734 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1734 1987
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία