ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/20/27-10-2009

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

) Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας(ΚΥΣΕΑ)"
1.  
    Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ως πρόεδρος ο Πρωθυπουργός και ως μέλη: Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Οι Υπουργοί: α. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ΗλεκτρονικήςΔιακυβέρνησης, β. Οικονομικών, γ. Εξωτερικών, δ. Εθνικής Άμυνας, ε. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στ. Περιβ/ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ζ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η. Προστασίας του Πολίτη, θ. Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και ι. Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Του ΚΥΣΕΑ μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου: α. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, β. Οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Σχεδιασμού Στρατηγικής και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2009.
  • του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ Α΄ 102),
  • του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,
  • των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213),
  • της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234) και
  • του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137) (άρθρο 15 παρ. 2 π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98),
  • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
  • της υπ’ αριθμ. 2877/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β’ 2234).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-29 ) Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2877 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2877 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία