ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/21/27-10-2009

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

) Ανασύνθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής"
1.  
    Στην Επιτροπή Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέχουν ως πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ως μέλη οι: α. Υπουργός Οικονομικών, β. Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, γ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δ. Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ε. Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζ. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2009.
  • της υπ’ αριθμ. 31/2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 134),
  • του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,
  • των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α΄ 213) και 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213),
  • της υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234) και
  • του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137) (άρθρο 15 παρ. 2π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98),
  • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, με πρόταση του Πρωθυπουργού,
  • της υπ’ αριθμ. 2877/7.10.2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2009-10-29 ) Ανασύνθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2009/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/31 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΑΠΟΦΑΣΗ 2009/2877 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2877 2009
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία