ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2009/6/5-5-2009

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2009-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2009-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2009-05-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού - Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Η παράγραφος 4 του άρθρου του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 33/2006 πράξης αντικαθίσταται ως εξής:« 4.1)Για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης, τα αιτήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού συγκεντρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και υποβάλλονται από αυτόν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναλυτική εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών που καθιστούν σκόπιμη την έγκριση τούτων. 3)Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, τα αιτήματα και τα στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εισηγείται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 και καταρτίζει το σχέδιο της τελικής απόφασης. 4)Μετά την έκδοσή τους οι εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών α) στους ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου για τις προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κοινοποίηση στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, και β) στον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, προκειμένου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, ώστε να εκδοθεί η απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 6 ν. 2527/1997. 5)Για το έτος 2009, η απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 6)Η διαδικασία πρόσληψης του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του παρόντος άρθρου». Ηπράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1232/1982 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 22).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ΄ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών.
  • Την υπ’ αριθμ. 33/2006 πράξη του «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 280) και
  • Την υπ’ αριθμ. 24058/21.4.2009 πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1232 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1232 1982
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4352 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4352 1964
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία