ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/17/2-6-2010

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Επιτροπής για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Κυβερνητικής Πολιτικής*.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων ενεργειακής πολιτικής
2.  
  Έργο της Επιτροπής είναι:
 1. Η συλλογή στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, την προμήθεια, τη διάθεση, την κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας, καθώς και με τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας από τους οικείους ενεργειακούς φορείς
 2. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για τη χάραξη μεσοπρόθεσμης και μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέσα σε ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος της πράξης αυτής
 3. Η διατύπωση γνώμης για θέματα σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 4. Η υποβολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έκθεσης για την πρόοδο πραγματοποίησης του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και προτάσεων για την τροποποίησή του
 5. Κάθε μορφής συνεργασία με αντίστοιχα όργανα ή επιτροπές άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας
Άρθρο 2
1.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από τα εξής έντεκα μέλη:
 1. το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
 2. τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, * Η παρούσα πράξη αναδημοσιεύεται διότι εκ παραδρομής δημοσιεύθηκε εσφαλμένα στο ΦΕΚ 777/τ.Β΄/4.6.2010.
 3. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»,.
 4. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.»,.
 5. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία»,
 6. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»,
 7. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας»,
 8. τέσσερα πρόσωπα με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2.  
  Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3.  
  Όταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει άλλο μέλος της Επιτροπής που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Στην περίπτωση αυτή ως μέλος της Επιτροπής μετέχει ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4.  
  Τα μέλη της Επιτροπής με στοιχεία β έως ζ αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στα κύρια καθήκοντά τους
5.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
6.  
  Γραμματειακή, τεχνική και λοιπή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από τη Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Άρθρο 3
1.  
  Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. γ΄ του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005/Α΄ 98).
 • Την ανάγκη ύπαρξης ενός συμβουλευτικού οργάνου, στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι συναρμόδιοι κρατικοί, κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς στον τομέα της Ενέργειας, για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και την παροχή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων για τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.
 • Την 5649/2-6-2010 εισήγηση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία