ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/4/12-2-2010

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιτροπή Θεσμών"
1.  
  Στην Επιτροπή Θεσμών μετέχουν ως πρόεδρος ο Υπουργός Επικρατείας και ως μέλη οι: α. Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β. Υπουργός Οικονομικών, γ. Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ε. Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στ. Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ζ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θ. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ι. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ια. Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού και ιβ. Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Της Επιτροπής Θεσμών μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για νομικά θέματα. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής παρέχεται από το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137) (άρθρο 15 παρ. 2 π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
 • της 31/2000 Π.Υ.Σ. «Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 134),
 • του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005),
 • των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 213) και 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄213),
 • της 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234),
 • του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
 • Τις διατάξεις:
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, με πρόταση του Πρωθυπουργού, Αποφασίζει:
 • της 2877/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2234) και
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2010-02-17 Ανασύνθεση της Επιτροπής Θεσμών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2010/24
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
ΠΡΑΞΗ 2009/2877 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2877 2009
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2000/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/31 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία