ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2010/7/1-3-2010

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2010-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2010-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2010-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 11/1-9-2008 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «1. Σύσταση Επιτροπής για τις διαπραγματεύσεις με την Διεθνή Εταιρεία κατασκευής - εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη ΤRΑΝS ΒΑLΚΑΝ ΡΒV, προκειμένου να υπογραφεί η Συμφωνία Διέλευσης. 2. Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση των εργα­σιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου και την αντιμετώπιση ζητημάτων που τυχόν να ανακύψουν κατά την κατασκευή του ως και τη λειτουργία του.» (Α΄ 184).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 11/1-9-2008 (Α΄ 184) αντικαθίστανται ως εξής: 2 Στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης μετέχουν ως μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές τέσσερις εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εγκατάστασης αγωγών και χωροταξίας, τρεις του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα φορολογίας, τελωνείων και αιγιαλού - παραλίας και δύο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για θέματα χρηματοπιστωτικά και λιμένων, καθώς και μέχρι πέντε ειδικοί εμπειρογνώμονες Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζεται ο πρόεδρος αυτής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία πρόσωπα για τη γραμματειακή υποστήριξη της Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται και να εκφέρουν γνώμη για συγκεκριμένα θέματα εκπρόσωποι και άλλων Υπουργείων ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 3 Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη των θεμάτων της Σύμβασης Διέλευσης και η διαμόρφωση των όρων αυτής, καθώς και η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους νόμιμους εκπροσώπους της Διεθνούς Εταιρείας ΤRΑΝS ΒΑLΚΑΝ ΡΒV για την τελική διαμόρφωση αυτών ως προς όλα τα θέματα που έχουν, άμεσα ή έμμεσα, σχέση με τη διαδρομή, εγκατάσταση και κατασκευή του αγωγού και των λοιπών αναγκαίων εγκαταστάσεων, την εκμετάλλευση του, τη συντήρηση και τη λειτουργία του σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τις ποσότητες του διερχόμενου πετρελαίου. 4 Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την πορεία του έργου της και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και εισηγείται στον ίδιο Υπουργό ως προς τους όρους και εν γένει το περιεχόμενο της Σύμβασης Διέλευσης .
Άρθρο 2 "Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 11/1-9-2008 αντικαθίστανται ως εξής:«"
2.  
  Η Επιτροπή αποτελείται από:
 1. το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 2. ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 3. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 4. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,
 5. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
 6. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
 7. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
 8. δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 9. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 10. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
 11. έναν εκπρόσωπο του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού,
 12. δύο ειδικούς εμπειρογνώμονες
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται δύο πρόσωπα για τη γραμματειακή υποστήριξή της
4.  
  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται και να εκφέρουν γνώμη για συγκεκριμένα θέματα εκπρόσωποι και άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.» Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 περ. γ΄ του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005 Α΄ 98),
 • τη σχετική εισήγηση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 • τις διατάξεις των άρθρων 4 και επόμενων και ιδίως του άρθρου 11 παρ. 2 εδ. β΄ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στην κατασκευή και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη», που κυρώθηκε με το ν. 3558/2007 (Α΄ 101),
 • την ανάγκη έναρξης διαπραγματεύσεων με τη Διεθνή Εταιρεία του Έργου ΤRΑΝS ΒΑLΚΑΝ ΡΒV για τη διαμόρφωση των όρων της Συμφωνίας Διέλευσης ως προς τη συνεργασία της Εταιρείας και των Κρατών - Μερών για την κατασκευή του αγωγού και την εκμετάλλευση του, καθώς και την ανάγκη, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας αυτής, συντονισμού και προώθησης των προπαρασκευαστικών εργασιών για την έναρξη κατασκευής του Έργου, καθώς και παρακολούθησης των εργασιών κατασκευής και εκμετάλλευσης του αγωγού και αντιμετώπισης ζητημάτων που θα ανακύψουν,
 • το γεγονός ότι οι Επιτροπές που έχουν συσταθεί για τον αναφερόμενο με την Π.Υ.Σ. 11/1-9-2008 σκοπό δεν έχουν προχωρήσει στο έργο τους και για τούτο επιβάλλεται η ανασυγκρότησή τους ενόψει και της ανακατανομής υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων,
 • το γεγονός ότι από την πράξη αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί και
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/11 2001
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία