ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/21/12-7-2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων -ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρουμε από το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επτά (7) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων -ειδικών συνεργατών, δέκα (10) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δώδεκα (12) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση ως εξής:
 1. Στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, πέντε (5) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση,
 2. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών πέντε (5) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση,
 3. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια τρεις (3) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση,.
 4. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
2.  
  Μεταφέρουμε από το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας έξι (6) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, πέντε (5) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση ως εξής:
 1. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τέσσερις (4) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών,
 2. στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση,
 3. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου - ειδικού συνεργάτη,.
 4. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου -ειδικού συνεργάτη και τρεις (3) θέσεις μετακλητών διοι­κητικών υπαλλήλων.
3.  
  Μεταφέρουμε από τις θέσεις του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, που εντάχθηκαν μετά τη συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το π.δ. 65/2011, τέσσερις (4) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, πέντε (5) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χ. Παμπούκη.
4.  
  Μεταφέρουμε από το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέματα μετανάστευσης, μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου - ειδικού συνεργάτη, μία (1) θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου και μία (1) θέση υπαλλήλου με απόσπαση, που προβλέπονται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της 14/19-5-2010 ΠΥΣ, στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών.
5.  
  Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών και οι θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους Πολιτικά Γραφεία διαμορφώνονται ως εξής:
 1. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με συνυπολογισμό, μετά τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το π.δ. 65/2011, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. α και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και στις ΠΥΣ 25/22-12-2009 και 14/19-5-2010, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 10 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 9.
 2. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, με συνυπολογισμό, μετά τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το π.δ. 65/2011, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. α΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και στην ΠΥΣ 14/19-5-2010, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 9 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 7 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 7.
 3. στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χ. Παμπούκη, με συνυπολογισμό, μετά τη συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το π.δ. 65/2011, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περιπτώσεις α΄ και β΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 7 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 10 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 10.
 4. στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με συνυπολογισμό των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περιπτώσεις α΄ και β΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και στις ΠΥΣ 109/13-4-1994 και 25/22-12-2009, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 7 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 12.
 5. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια, με συνυπολογισμό, μετά τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το π.δ. 65/2011, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 και στις ΠΥΣ 25/22-12-2009 και 14/19-5-2010, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 7 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 8.
 6. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΠ.
 7. Τζωρτζάκη, με συνυπολογισμό, μετά τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το π.δ. 65/2011, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 και στις ΠΥΣ 25/22-12-2009 και 14/19-5-2010, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 7 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 8.
 8. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, με συνυπολογισμό, μετά τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το π.δ. 65/2011, των θέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. γ΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 και στην ΠΥΣ 14/19-5-2010, θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 6.
Άρθρο 3
1.  
  Από την έναρξη ισχύος της πράξης αυτής, καταργείται κάθε άλλη πράξη μας η οποία αφορά σύσταση θέσεων στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Επικρατείας
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005 Α΄ 98), όπως οι παράγραφοι 4 και 5 τροποποιήθηκαν με το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195).
 • τις διατάξεις του π.δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών καιβ) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
 • την 109/13-4-1994 ΠΥΣ «Αύξηση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων -Ειδικών Συνεργατών και Αποσπασμένων Υπαλλήλων, στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α΄ 63).
 • την 25/22-12-2009 ΠΥΣ «Μεταφορά θέσεων Ειδικών Συμβούλων -Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας» (Α΄ 233).
 • την ΠΥΣ 14/19-5-2010 «Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 82).
 • τις προτάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Εσωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χ. Παμπούκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κ. Ρόβλια, του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/109 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/109 1994
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/25 2009
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/14 2010
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία