ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/22/12-7-2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής καικαθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην Κυβερνητική Επιτροπή μετέχουν ο Πρωθυπουργός, ως πρόεδρος και οι Υπουργοί:
 1. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια­κυβέρνησης,
 2. Εσωτερικών,
 3. Οικονομικών,
 4. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
 5. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 6. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
 7. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
 8. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 9. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
 10. Προστασίας του Πολίτη, ως τακτικά μέλη
2.  
  Στην Κυβερνητική Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίω­μα ψήφου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού και εφόσον υπάρχουν ο προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και ο προϊστάμενος της μονάδας πολιτικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Μετέχουν επίσης χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα άλλα μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί καλούνται κάθε φορά από τον Πρωθυπουργό.
3.  
  Καθήκοντα Γραμματέα της Κυβερνητικής Επιτροπής ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
Άρθρο 2
1.  
  Η Κυβερνητική Επιτροπή, ενεργώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, με εξαίρεση τους τομείς της Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της και των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου από τα μέλη της Κυβέρνησης και συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που παραπέμπει σ’ αυτήν ο Πρωθυπουργός. Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
 • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-07-13 Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής καικαθορισμός των αρμοδιοτήτων της.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/160
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία