ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/23/12-7-2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-07-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-07-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-07-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ως πρόεδρος ο Πρωθυπουργός και ως μέλη:
 1. ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
 2. ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών και
 3. οι Υπουργοί:
  • Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  • Εσωτερικών,
  • Εξωτερικών,
  • Εθνικής Άμυνας,
  • Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
  • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
  • Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
  • Προστασίας του Πολίτη και
  • Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
2.  
  Του ΚΥΣΕΑ μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
 1. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, όταν λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
 2. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού και οι Προϊστάμενοι της Μονάδας Πολιτικού και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και του Διπλωματικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα, εφόσον υπάρχουν.
 3. Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98). β) των π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213), 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών...» (Α΄ 213), 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α΄ 213) και 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (Α΄ 147), γ) της 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234) και δ) της Υ345/27-6-2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 1510).
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-07-13 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α).
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/160
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία