ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/29/31-8-2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-09-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) και της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Α. Στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), μετέχουν ως Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών και ως μέλη ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο οποίος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο και οι Υπουργοί Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού και ο αρμόδιος κατά περίπτωση Υπουργός, ο οποίος εισηγείται το θέμα της αρμοδιότητάς του. Γραμματειακή υποστήριξη στη Δ.Ε.Σ.Ε. παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων. Β. Στην Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών αντί του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετέχει ως μέλος ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του ίδιου Υπουργείου. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98). β) Του άρθρου 2 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄204). γ) Της 2876/7-10-2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234). δ) Της 27/7-8-2011 ΠΥΣ «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (Α΄ 177) και ε) Των ΠΥΣ 7/28-4-2011 «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102) και 15/6-7-2011 «Τροποποίηση της 7/28-4-2011 «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102)» (Α΄ 155).
  • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2009/2876 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/2876 2009
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. 2010/3894 2010
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία