ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/30/15-9-2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-09-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-09-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από τις προβλεπόμενες στο Πολιτικό Γραφείο του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χ. Παμπούκη θέσεις (βλ. περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 της 21/12.7.2011 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) μεταφέρουμε τέσσερις (4) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών και τέσσερις (4) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων ως εξής:.
 1. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύο (2) ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων,
 2. στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου-ειδικού συνεργάτη και.
 3. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη μία (1) ενιαία θέση ειδικού συμβούλου-ειδικού συνεργάτη και δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
2.  
  Οι ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών και οι θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Πολιτικά Γραφεία διαμορφώνονται ως εξής:
 1. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με συνυπολογισμό των θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 της 26/22.12.2009 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, θέσεις ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών 12 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 15 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 13.
 2. στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη, με συνυπολογισμό των θέσεων που προβλέπονται στην περίπτ. β΄ της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, θέσεις ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 5.
 3. στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη, με συνυπολογισμό των θέσεων που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της 21/12.7.2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, θέσεις ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων 9 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση 8.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2011.
 • Τις διατάξεις: α) των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 55 και της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”,...» (Α΄ 213), γ) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας...» (Α΄ 147), δ) της 26/22.12.2009 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων-Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α. Μωραΐτη και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ν. Σηφουνάκη» (Α΄ 233) και ε) της 21/12.7.2011 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων-ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από τις διατάξεις της Πράξης αυτής, όπως δαπάνη δεν είχε προκληθεί και από τις διατάξεις της 21/12.7.2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
 • Τις προτάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/26 2009
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/21 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα[...]" 2011/65 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία