Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Η Επιτροπή υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.
Άρθρο 2
1.  
    Μέλη της Επιτροπής είναι:
  1. ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού επί θεμάτων αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ως Συντονιστής,
  2. ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,
  3. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
  4. ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
  5. ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
  6. ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
  7. ο Πρόεδρος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ»
2.  
    Στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες
3.  
    Η Επιτροπή συγκαλείται από το Συντονιστή, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη, και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί
Άρθρο 3
1.  
    Η Επιτροπή δρώντας στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου όπως εξειδικεύονται από τον Πρωθυπουργό:
  1. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρωθυπουργό προς έγκριση Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Αgenda).
  2. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο αποτελεί εθνικό στρατηγικό σχέδιο και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα Εθνικά Σχέδια Ευρυζωνικότητας, Ψηφιακής Σύγκλισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εν γένει και ιδίως στο δημόσιο τομέα.
  3. Προσδιορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων Πληροφορικής και των επικοινωνιών με ηλεκτρονικά μέσα (e-cοmmunicatiοn / ηλεκτρονικές επικοινωνίες) του δημόσιου τομέα, καθώς και το πλαίσιο υποστήριξης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία συστημάτων Πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  4. Εξειδικεύει τις γενικές κατευθύνσεις και στόχους της κυβερνητικής πολιτικής για την Πληροφορική και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, προσδιορίζοντας ειδικότερους στόχους για επιμέρους τομείς, όπως είναι ιδίως η υγεία και κοινωνική ασφάλιση, η οικονομία, η ανάπτυξη, η παιδεία, η έρευνα, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, η αυτοδιοίκηση, οι τηλεπικοινωνίες και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προτείνει και κωδικοποιεί προδιαγραφές και κανόνες τυποποίησης ώστε να μεγιστοποιούνται τα αποτελέσματα από τις δράσεις αυτές
  5. Διαμορφώνει στρατηγική για τη σύγκλιση της Έρευνας και της Παραγωγής στο χώρο των ΤΠΕ, προτείνοντας αα) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικές σχολές τη διαμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών προσαρμοσμένων στις εξελίξεις της τεχνολογίας, ββ) λύσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων του εξωτερικού και γγ) μέτρα και μεθόδους για τον καλύτερο συντονισμό των αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων
  6. Συνιστά ομάδες διοίκησης, σχεδιασμού και επίβλεψης έργου για την παρακολούθηση και την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση κάθε έργου.
  7. Οι ομάδες διοίκησης έργου για την εκπλήρωση της αποστολής τους λαμβάνουν όλα τα αναγκαία συγκεκριμένα μέτρα και επιλύουν όλα τα προβλήματα που αναφύονται κατά την εκτέλεση του έργου, επισημαίνοντας στην επιτροπή την ανάγκη τυχόν νομοθετικής παρέμβασης.
  8. Οι ομάδες διοίκησης έργου μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν, ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, την παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων ΤΠΕ συνολικά ή ανά οριζόμενο τομέα, υποστηρίζοντας τους φορείς υλοποίησης των έργων για την ταχύτερη και πλέον αποτελεσματική ολοκλήρωσή τους.
  9. Εισηγείται βελτιώσεις, λειτουργικές και οργανωτικές αναδιαρθρώσεις φορέων και υπηρεσιών που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο, περιλαμβανομένων και των Υπουργείων, με σκοπό την πλέον αποτελεσματική προώθηση του κυβερνητικού έργου.
  10. Ιδιαίτερα εισηγείται μέτρα για τη βέλτιστη και με τη μεγαλύτερη οικονομική αποτελεσματικότητα και διαφάνεια αξιοποίηση των δομών στήριξης της υλοποίησης και λειτουργίας συστημάτων, όπως ιδίως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, το ν.π.ιδ.δικαίου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα», η Ανώνυμη Εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», η Ανώνυμη Εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ» (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ), η Ανώνυμη Εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΕ» (Ε.Δ.Ε.Τ. ΑΕ) και η Ανώνυμη Εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (ΨΗΦΕΝ ΑΕ), με σκοπό την προώθηση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δράσεων που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα.
  11. Ευαισθητοποιεί και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες να υιοθετούν δράσεις στον τομέα ΤΠΕ, αναπτύσσει και συντονίζει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δράσεις για τη διάχυση της πληροφόρησης που αφορά αυτούς τους τομείς, καθώς και για την εξοικείωση πολιτών και φορέων με τον ψηφιακό τρόπο ζωής
  12. Παρακολουθεί την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ανάπτυξη της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής δραστηριότητας και της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και εισηγείται τυχόν αναδιαμόρφωσή του.
  13. Επί πλέον, βάσει των αρχών της καλής νομοθέτησης, όπως ιδίως αυτές εννοούνται κατά το σημείο 34 παρ. β΄ εδ. α΄ της Διοργανικής Συμφωνίας για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας (Επίσημη Εφημερίδα, C 321 της 31.12.2003), η Επιτροπή μεριμνά για την εκπόνηση πινάκων αντιστοιχίας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στο πεδίο ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών συντονίζοντας την κατάρτιση και τη δημοσιοποίησή τους.
  14. Οι πίνακες οφείλουν να αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία των διατάξεων των προαναφερόμενων Ευρωπαϊκών Οδηγιών με εκείνες των εθνικών μέτρων μεταφοράς τους.
  15. Προτείνει τα σχέδια διαμόρφωσης και αναμόρφωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
  16. Προτείνει και παρακολουθεί σχέδια αναμόρφωσης βάσεων Ψηφιακού Περιεχομένου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των Συστημάτων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και εισηγείται το σχεδιασμό και τον τρόπο τήρησης των Μητρώων για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση και λειτουργία του Κράτους
  17. Παρακολουθεί τη λειτουργία των διεθνών επιτροπών και ομάδων εργασίας σε σχετικά θέματα και εισηγείται στα αρμόδια κυβερνητικά όργανα τον ορισμό των εθνικών εκπροσώπων
2.  
    Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και Ψηφιακού Θεματολογίου, ασκεί την επιτελική παρακολούθηση (Ρrοject Μanagement) και το συντονισμό των δράσεων και έργων ΤΠΕ όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση και ενσωμάτωσή τους στη συνολική στρατηγική. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δράσεις και τα έργα ΤΠΕ των φορέων στου δημόσιου τομέα, ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαίνει τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις του Ψηφιακού Θεματολογίου, προτείνει διορθωτικές παρεμβάσεις και ενημερώνει τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων. Οι κατευθύνσεις που εκπορεύονται από το Ψηφιακό Θεματολόγιο δεσμεύουν τους φορείς του δημόσιου τομέα, υπό την έννοια ότι οι δράσεις και τα έργα ΤΠΕ, που εισηγούνται και υλοποιούν, πρέπει να εναρμονίζονται με αυτές.
3.  
    Η Επιτροπή, υποβάλλει ετησίως έκθεση στον Πρωθυπουργό, στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της και περιέχονται οι προτάσεις της. Στην έκθεση περιέχονται, ειδικότερα, τρόποι βελτίωσης ή και ανακατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση δράσεων ΤΠΕ.
Άρθρο 4 "Α. Η Επιτροπή, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση των κατά το άρθρο 3 αρμοδιοτήτων της."
1.  
    Προσδιορίζει, ανά θεματικό τομέα, δείκτες αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
2.  
    Σε σχέση με τα εκτελούμενα από φορείς του δημόσιου τομέα έργα και δράσεις:
  1. προτείνει προτεραιότητες καθώς και ποσοτικούς και χρονικούς στόχους και παρακολουθεί την απόδοσή τους,
  2. εισηγείται τροποποιήσεις των βασικών κατευθύνσεων και του σχεδιασμού εκτελούμενων έργων, ώστε, σε συνεργασία με τους επιμέρους φορείς άσκησης πολιτικής, να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους για την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες,
  3. προτείνει την αλλαγή τελικών δικαιούχων έργων των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, όταν διαπιστώνει καθυστερήσεις ή άλλες σοβαρές αστοχίες στην εκτέλεση των έργων,
  4. μεριμνά για την εύρυθμη γενικώς και ταχεία εκτέλεση των έργων ΤΠΕ σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (ενδεικτικά διακηρύξεις ή συμβάσεις)
3.  
    Εκπονεί μελέτες για τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των δράσεων ΤΠΕ και προτείνει την εκτέλεση νέων έργων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς
4.  
    Εισηγείται σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, την οργάνωση και τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών του Δημοσίου, καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
5.  
    Διαβουλεύεται με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας (ενδεικτικά Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) για θέματα ανάπτυξης τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής και ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Β. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, υποστηρίζεται από το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» στην παρακολούθηση των βασικών δεικτών αποτελεσματικότητας των κρίσιμων δράσεων ΤΠΕ, καθώς και στην αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών στο χώρο των ΤΠΕ.
Άρθρο 5
1.  
    Η Επιτροπή για την υποστήριξη των επιμέρους δραστηριοτήτων της μπορεί να συνιστά με απόφασή της υποστηρικτικές ομάδες εργασίας, με μόνιμο ή μη χαρακτήρα και ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους
Άρθρο 6
1.  
    Η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», η οποία αποτελεί και το φορέα υλοποίησης τυχόν έργων που περιέχονται σε τεχνικά δελτία τα οποία η Επιτροπή υποβάλλει αρμοδίως προς έγκριση. Η τεχνική υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ανατεθεί και σε άλλο φορέα που συμμετέχει σε αυτή.
Άρθρο 7
1.  
    Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τη διαμόρφωση και προώθηση των εισηγήσεων, προτάσεων ή αποφάσεών της. Οφείλουν επίσης να παρέχουν σ’ αυτήν, καθώς και στις Ομάδες Διοίκησης Έργου και υποστηρικτικές ομάδες εργασίας τις οποίες η ίδια συνιστά την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο της.
Άρθρο 8
1.  
    Οι δράσεις της Επιτροπής μπορεί να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από επιχειρησιακά προγράμματα
Άρθρο 9
1.  
    Η 14/28-6-2004 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής για τον καθορισμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη της Πληροφορικής» (Α΄/116), όπως τροποποιήθηκε με την 31/28-11-2005 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄/294), καταργείται. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Τα μΕλη του ΥπουργικΟΥ ΣυμβουλΙου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 25 παρ. 1 υποπερ. α έως γ και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
  • Την ανάγκη άμεσης σύστασης και λειτουργίας ενιαίου κέντρου ψηφιακής στρατηγικής, πολιτικού σχεδιασμού, προώθησης, συντονισμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και ελέγχου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο.
  • Την ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την επίτευξη των στόχων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δαπάνη αυτή, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό (φορέα 23-640, ΚΑΕ 515).
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2011-05-04 Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2011/102
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2004/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/14 2004
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία