ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2011/8/28-4-2011

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2011-05-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2011-05-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2011-05-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή της Ελλάδος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Εurοpean Βank fοr Recοnstructiοn and Deνelοpment - ΕΒRD).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τη συμμετοχή της Ελλάδος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (Εurοpean Βank fοr Recοnstructiοn and Deνelοpment - ΕΒRD) με το ποσό των 65.080.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 6.508 πρόσθετες μετοχές, με αξία κάθε μετοχής 10.000 ευρώ. Από το ποσό των 65.080.000 ευρώ: α. ποσό 58.520.000 ευρώ υπόκειται σε πρόσκληση καταβολής. Η Τράπεζα, με βάση την 128/14.5.2010 Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της, διατηρεί το δικαίωμα να αποδεσμεύσει και ακυρώσει, χωρίς κόστος, το σύνολο ή τμήμα του αχρησιμοποίητου κεφαλαίου που υπόκειται σε πρόσκληση καταβολής την επομένη ημέρα της Ετήσιας Συνόδου του Συμβουλίου Διοικητών του έτους 2016. Το ποσό που υπόκειται σε πρόσκληση καταβολής, αν ζητηθεί από την Τράπεζα προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της με βάση τα άρθρα 17 και 42 της Ιδρυτικής Συμφωνίας, θα καταβληθεί από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. β. ποσό 6.560.000 ευρώ καταβλήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του γενικού αποθεματικού της Τράπεζας, μέσω ανακατανομής των καθαρών εσόδων, με βάση την 126/14.5.2010 Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Τα μΕλη του ΥπουργικΟΥ ΣυμβουλΙου Ακριβές Αντίγραφο Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΛΥΤΡΑΣ (2)
  • Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 1942/1991 «Κύρωση της Συμφωνίας Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΤΑΑ (ΕΒRD) καθώς και των συνημμένων δύο (2) Παραρτημάτων» (Α΄48),
  • τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
  • τις 126/14.5.2010 και 128/14.5.2010 Αποφάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,
  • την Δ00 250/15-4-2011 κοινή εισήγηση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1991/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1942 1991
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία