ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/10/9-3-2012

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της απόφασης των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Εγκρίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου πρώτου του ν.4050/2012, η απόφαση των Ομολογιούχων να αποδεχθούν την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως η απόφαση αυτή βεβαιώθηκε με την από 9.3.2012 Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας, η οποία έχει ως εξής: Πράξη ΔΙΟΙΚΗΤΗ της 9ης Μαρτίου 2012 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη α) Τον νόμο 4050/2012 «κανόνες τροποποιήσεως τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων» (ΦΕΚ Α’ 36/23.02.2012), β) Την Πράξη υπ’ αρ. 5 του Υπουργικού Συμβουλίου της 24.2.2012 «Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους» (ΦΕΚ Α’ 37/24.02.2012), με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων από τους «Ομολογιούχους» (όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο πρώτο περ. στ’ ν. 4050/2012 και στις προσκλήσεις, περί των οποίων κατωτέρω), προσδιόρισε τους «Επιλέξιμους Τίτλους» και όρισε το κεφάλαιο ή το ονομαστικό ποσό, το επιτόκιο ή την απόδοση, τη διάρκεια, καθώς και το δίκαιο που θα διέπει τους νέους τίτλους που θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, και εξουσιοδότησε τον ΟΔΔΗΧ να εκδώσει προσκλήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, με τις οποίες κλήθηκαν οι Ομολογιούχοι των Επιλέξιμων Τίτλων να αποφασίσουν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αν δέχονται την τροποποίηση των Επιλέξιμων Τίτλων, όπως προτάθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου πρώτου του νόμου 4050/2012, γ) Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος που έχει κυρωθεί με τον νόμο 3424/1927 (ΦΕΚ Α’ 298/7.12.1927), όπως αυτός έκτοτε τροποποιηθείς ισχύει, δ) Ότι η Ελληνική Δημοκρατία κάλεσε τους Ομολογιούχους των Επιλέξιμων Τίτλων, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων των σχετικών προσκλήσεων, - είτε να συναινέσουν στις προταθείσες τροποποιήσεις των Επιλέξιμων Τίτλων, - είτε να απορρίψουν τις προταθείσες τροποποιήσεις των Επιλέξιμων Τίτλων, ε) Ότι οι προσκλήσεις όρισαν τους Επιλέξιμους Τίτλους, τους όρους των νέων τίτλων, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας, εντός της οποίας καλούνταν οι Ομολογιούχοι των Επιλέξιμων Τίτλων να αποφασίσουν, καθώς και τους ειδικότερους όρους της διαδικασίας λήψης απόφασης και τον τρόπο συμμετοχής σ’ αυτή, στ) Ότι οι προσκλήσεις κοινοποιήθηκαν στο Διαχειριστή της Διαδικασίας και δημοσιοποιήθηκαν στο διαδίκτυο (www.greekbοnds.gr) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο του νόμου 4050/2012, η δε προθεσμία που ορίστηκε για τη λήψη της απόφασης δεν ήταν μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημέρα που δημοσιοποιήθηκαν οι προσκλήσεις, ζ) Ότι το συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο όλων των Επιλέξιμων Τίτλων κατά τη λήξη της προθεσμίας ανήρχετο σε ΕΥΡΩ εκατόν εβδομήντα επτά δισεκατομμύρια διακόσια δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια δεκαπέντε και σαράντα πέντε λεπτά (177.218.697.615,45), η) Ότι επετεύχθη η απαιτούμενη στο νόμο (άρθρο πρώτο, παρ. 4 του ν. 4050/2012) απαρτία ως προς τη συμμετοχή των Ομολογιούχων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεως (κατά την έννοια του άρθρου πρώτου παρ. 1 στοιχ. θ’ του ν. 4050/2012) αφού συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία, ψηφίζοντας είτε υπέρ είτε κατά των προταθεισών τροποποιήσεων, Ομολογιούχοι με ανεξόφλητο κεφάλαιο σε ΕΥΡΩ εκατόν εξήντα ένα δισεκατομμύρια τριακόσια πενήντα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξήντα πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά (161.350.946.065,54) (συμμετέχον κεφάλαιο), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 91,05 % του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των Επιλέξιμων Τίτλων, κεφάλαιο το οποίο υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των Επιλέξιμων Τίτλων, θ) Ότι επετεύχθη η απαιτούμενη στο νόμο (άρθρο πρώτο, παρ. 4 του ν. 4050/2012) ενισχυμένη πλειοψηφία, αφού απέρριψαν τις προταθείσες τροποποιήσεις Ομολογιούχοι με κεφάλαιο ΕΥΡΩ εννιά δισεκατομμύρια τριακόσια οκτώ εκατομμύρια δεκατρείς χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία και δεκατέσσερα λεπτά (9.308.013.293,14) ενώ συνήνεσαν στις προταθείσες τροποποιήσεις Ομολογιούχοι με κεφάλαιο ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα δύο δισεκατομμύρια σαράντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο και σαράντα λεπτά (152.042.932.772,40), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 94,23 % του συμμετέχοντος κεφαλαίου, το οποίο υπερβαίνει τα δύο τρίτα (2/3) αυτού, ι) Ότι το μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Επιλέξιμων Τίτλων, του οποίου επενδυτής είναι το Ελληνικό Δημόσιο, δεν ελήφθη υπόψη κατά τον υπολογισμό του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ούτε για τον υπολογισμό της απαρτίας ή της ενισχυμένης πλειοψηφίας που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του νόμου 4050/2012, ια) Ότι Επιλέξιμοι Τίτλοι που έχουν εκδοθεί σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ μετετράπησαν σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία που όρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 22 Φεβρουαρίου 2012, όπως ορίζεται στις προσκλήσεις, Βεβαιώνειότι οι Ομολογιούχοι των Επιλέξιμων Τίτλων συνήνεσαν στις προταθείσες τροποποιήσεις των Επιλέξιμων Τίτλων σύμφωνα με τον Νόμο 4050/2012, την Πράξη υπ’ αρ. 5 του Υπουργικού Συμβουλίου της 24.2.2012 και τις σχετικές προσκλήσεις Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ιωάννης Παπαδάκης .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της παρούσας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012.
  • Την παράγραφο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012 «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων» (Α΄ 36).
  • Την υπ’ αριθ. 5/24.2.2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους» (Α΄ 37).
  • Την από 9.3.2012 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Διαχειριστή της Διαδικασίας, με την οποία βεβαιώνεται η απόφαση των Ομολογιούχων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012, όπως δημοσιοποιήθηκε με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.greekbοnds.gr την 9.3.2012.
  • Την ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους της Χώρας, προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 και των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 21ης Φεβρουαρίου 2012.
  • Την από 9 Μαρτίου 2012 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών και την συνημμένη σε αυτή εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ.
  • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2012/5 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/5 2012
ΝΟΜΟΣ 1927/3424 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1927/3424 1927
Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολο-γιούχων. 2012/4050 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία