ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/16/28-5-2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-05-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-05-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 7/28-4-2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 2 της 7/28.4.2011 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: α. ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Συντονιστής, .
2.  
    Η 15/28-4-2011 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 102), με την οποία τροποποιήθηκε η 7/28-4-2011 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, καταργείται. Η Πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 25 παρ. 1 υποπερ. α έως γ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  • την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/15 2011
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/7 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία