ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/22/24-7-2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-07-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-07-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-07-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παράταση της θητείας των μελών της προβλεπόμενης στις 7/28-2-2012 και 9/8-3-2012 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ανακαθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσής τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου θητεία των μελών της προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται μέχρι την 30-09-2012
Άρθρο 2
1.  
    Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της 9/8-3-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής: Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών της ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και του γραμματέα ορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ως εξής — Προέδρου 3.000 ευρώ — Μελών/Ιδιωτών 2.000 ευρώ — Μέλους/δημόσιου υπαλλήλου 700 ευρώ — Γραμματέα 400 ευρώ .
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),
  • το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
  • το γεγονός ότι από την πράξη αυτή προκαλείται δαπάνη 20.200,00 ευρώ, για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας κατά το έτος 2012 της προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, σε βάρος του «Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής», που προβλέπεται στο άρθρο 3 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου,
  • την εισήγηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,