ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/28/13-8-2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 6/2010 (Α΄ 25).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 6/2010 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως ακολούθως:«"
1.  
    Συνιστάται Επιτροπή, που αποτελείται από τους Υπουργούς: α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου». Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012.
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 15 παρ. 2 περ. γ’ και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), β) της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με τις 15/2007 (Α΄ 288), 17/2008 (Α΄ 259), 6/5.5.2009, (Α΄ 70), 28/31.12.2009 (Α΄ 237), 6/17-02-2010 (Α΄ 25), 37/29.12.2010 (Α΄ 246) και 35/2011(Α΄ 271) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, Υ) του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) και π.δ. 94/2012(Α΄ 149) και ισχύει.
  • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/33 2006
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία