ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/30/31-8-2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-09-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-09-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102). Μετονομασία της Επιτροπής σε «Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 αυτής αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών μετονομάζεται σε Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Όπου στις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 7/2011, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, αναφέρεται η Επιτροπή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή απλώς η Επιτροπή, νοείται εφεξής η Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2 Σκοπός της, ως άνω Επιτροπής, είναι ο καθορισμός της στρατηγικής της ανάπτυξης, καθώς και των επιμέρους δράσεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο και ιδίως σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του Δημοσίου Τομέα. 3 Η Επιτροπή υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό .
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 2 αυτής αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στην Επιτροπή μετέχουν ως πρόεδρος ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ως μέλη α) Ο Επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού και Ψηφιακού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού και β) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. 2 Την Επιτροπή συγκαλεί ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος καθορίζει την ημερομηνία των συνεδριάσεων, καθώς και την ημερησία διάταξη αυτών Μέλη Κυβέρνησης, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, μπορεί να προσκαλούνται και να παρίστανται ως μέλη της Επιτροπής Επίσης, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να προσκαλούνται και να παρίστανται, Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού και των Υπουργών και υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εμπειρογνώμονες για θέματα της ειδικότητάς τους, ή φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 3 παράγραφο 1 αυτής προστίθενται εδάφια ιβ, ιγ, ιδ ως ακολούθως: ιβ Εκπονεί κάθε μορφής μελέτες σχετικά με το θεματικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή/και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιγ Εισηγείται και υποβάλλει προτάσεις για την τροποποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην ψηφιακή πολιτική και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. ιδ Διασφαλίζει την αποτελεσματική οριζόντια συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων για όλα τα παραπάνω θέματα.
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 6 αυτής αντικαθίσταται ως εξής: Η Επιτροπή δύναται, στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, να αναθέτει σε επιμέρους, κατά την κρίση της, φορείς την τεχνική υποστήριξη αυτής.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τα λοιπά ισχύει η 7/2011 Π.Υ.Σ., όπως είχε τροποποιηθεί μεταγενέστερα, ως άνω. Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 25 παρ. 1 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Την 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με τις Π.Υ.Σ. 15/2011 (Α΄ 155), 29/2011 (Α΄ 190) και 16/2012 (Α΄ 126).
 • Την ανάγκη να αξιοποιηθούν άμεσα και πληρέστερα οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισθέντες στόχοι της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 • Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/15 2011
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/7 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία