ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/34/12-9-2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-09-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση, με συνυπολογισμό των θέσεων, οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους 2 περίπτ. α΄ και 3 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985, στην Π.Υ.Σ. 26/22-12-2009(Α΄ 233) και στην Π.Υ.Σ. 30/15-9-2011 (Α΄ 207), μετά τη συγχώνευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και τη σύσταση και μετονομασία του σε Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160) και ισχύει, μειώνονται κατά τριάντα τέσσερις (34) και διαμορφώνονται ως ακολούθως: Θέσεις Ειδικών Συμβούλων-Ειδικών Συνεργατών 22 Θέσεις Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων 22 Θέσεις Υπαλλήλων με απόσπαση 14.
Άρθρο 2
1.  
  Από τη θέση σε ισχύ της πράξης αυτής, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 3 της Π.Υ.Σ. 26/2009(Α΄ 233) και οι διατάξεις της ΠΥΣ 30/2011 (Α΄ 207).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 περίπτ. α, 3 και 5 του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 (περ. α΄) και 3 και 5 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160) και ισχύει.
 • Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
 • Την Π.Υ.Σ. 26/22-12-2009 «Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων -Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α. Μωραΐτη και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ν. Σηφουνάκη» (Α΄ 233).
 • Την Π.Υ.Σ. 30/15-9-2011 «Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π. Τζωρτζάκη» (Α΄ 207).
 • Την ανάγκη μείωσης των δαπανών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες προβλέπονται στην Π.Υ.Σ. 26/22-12-2009.
 • Την πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 • Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/26 2009
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/30 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/30 2011
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2012/86 2012
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). 2012/98 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία