ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/39/12-12-2012

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-12-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄102). Ανάθεση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται σε υπάλληλο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα ορισθεί με απόφαση της Επιτροπής
Άρθρο 2
1.  
    Κατά τα λοιπά ισχύει η 7/2011 Π.Υ.Σ,, όπως είχε τροποποιηθεί μεταγενέστερα, ως άνω. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 25 παρ. 1 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», (Α΄ 98),
  • Την 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με τις Π.Υ.Σ. 15/2011 (Α΄ 155), 29/2011 (Α΄ 190), 16/2012 (Α΄ 126) και 30/2012 (Α΄ 173).
  • Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/15 2011
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/7 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία