ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/3/19-1-2012

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-01-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλου με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Στο Πολιτικό Γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου μεταφέρουμε, από 11-11-2011, ημερομηνία σύστασης του πιο πάνω Πολιτικού Γραφείου,"
1.  
  τις εξής ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών:
 1. δύο (2) θέσεις από το υφιστάμενο Πολιτικό Γραφείο κενής θέσης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλεπόμενες στο άρθρο 6 της ΠΥΣ 26/22-12-2009,
 2. μία (1) θέση από το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα προβλεπόμενη στην περίπτ. θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 14/19-5-2010,.
 3. μία (1) θέση από το Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκου προβλεπόμενη στην περίπτ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 14/19-5-2010, την οποία μετατρέπουμε σε θέση μετακλητού διοικητικού υπαλλήλου,.
2.  
  δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων από το υφιστάμενο Πολιτικό Γραφείο κενής θέσης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προβλεπόμενες στο άρθρο 6 της ΠΥΣ 26/22-12-2009,
3.  
  μία (1) θέση υπαλλήλου με απόσπαση από το υφιστάμενο Πολιτικό Γραφείο κενής θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θέση προβλεπόμενη στην περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 21/12-7-2011. Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 3, 4, 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Τη 2/15-11-2011 κοινή απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων - συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 2737).
 • Τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου: α. 26/22-12-2009 «Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία ... του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ν. Σηφουνάκη» (Α΄ 233), β. 14/19-5-2010 «Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 82), γ. 21/12-7-2011 «Μεταφορά και καθορισμός θέσεων ειδικών συμβούλων - ειδικών συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με απόσπαση στα Πολιτικά Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Πράξης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2009/26 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2009/26 2009
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2010/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/14 2010
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2011/21 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/21 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/2 2011
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία