ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/5/24-2-2012

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-02-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012, ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2012.
2.  
  Οι επιλέξιμοι τίτλοι που θα προταθούν προς τροποποίηση είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
3.  
  Η τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων θα γίνει με ανταλλαγή τους με νέους τίτλους έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου και με νέους τίτλους (ή ισοδύναμα τους για τις ανάγκες εφαρμογής αλλοδαπών κανονισμών) έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Οι νέοι τίτλοι που θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δημόσιο θα αποτελούνται σωρευτικά από: α) νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και β) τίτλους των οποίων η απόδοση θα συνδέεται με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (τίτλοι ΑΕΠ).
4.  
  Τα νέα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:
 1. θα έχουν ετήσιο επιτόκιο ως ακολούθως:
  • 2% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2013 έως και το έτος 2015,
  • 3% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2016 έως και το έτος 2020,
  • 3.65% για την πληρωμή τοκομεριδίου το έτος 2021,.
  • 4.3% για τις πληρωμές τοκομεριδίων το έτος 2022 έως και το έτος 2042,.
 2. θα λήγουν από το έτος 2023 έως και το έτος 2042,
 3. θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο.
 4. Όσον αφορά το κεφάλαιο των νέων ομολόγων, για κάθε 1.000 ευρώ ανεξόφλητου κεφαλαίου επιλέξιμων τίτλων που θα ανταλλαγούν θα δοθούν νέα ομόλογα ονομαστικού κεφαλαίου 315 ευρώ (31,5% του ανεξόφλητου κεφαλαίου επιλέξιμων τίτλων).
5.  
  Οι τίτλοι ΑΕΠ οι οποίοι θα χορηγούνται σωρευτικά με τα νέα ομόλογα της προηγούμενης παραγράφου:
 1. δεν θα έχουν κεφάλαιο,
 2. θα έχουν απόδοση υπολογιζόμενη επί ονομαστικού ποσού ίσου με το ονομαστικό κεφάλαιο των νέων ομολόγων της προηγούμενης παραγράφου.
 3. Το ονομαστικό ποσό θα μειώνεται ετησίως από το έτος 2024 έως τη λήξη των τίτλων,.
 4. η απόδοση των τίτλων ΑΕΠ θα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από:
 5. αα) την εκάστοτε ετήσια ποσοστιαία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, πέραν των προκαθορισμένων προβλέψεων και ορίων, και ββ) το ύψος του ονομαστικού ΑΕΠ.
 6. Η απόδοση θα έχει ανώτατο όριο 1%,.
 7. θα λήξουν το έτος 2042,
 8. θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο
6.  
  Οι ειδικότεροι όροι των νέων τίτλων έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται με την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις της επόμενης παραγράφου και την απόφαση έκδοσης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012.
7.  
  Εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους να εκδώσει μία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012.
8.  
  Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εντέλλεται να προβεί, σύμφωνα και με την 2/60752/0004/9.9.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1538), σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάταξης του ελληνικού χρέους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 και των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 21ης Φεβρουαρίου 2012.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012.
 • Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4050/2012 (Α΄ 36).
 • Την ανάγκη μείωσης του δημοσίου χρέους της Χώρας, προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 και των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης της 21ης Φεβρουαρίου 2012.
 • Την από 24.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών και τις συνημμένες σε αυτή εισηγήσεις του ΟΔΔΗΧ και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού προς τον Υπουργό Οικονομικών.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/2/60752/0004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/2_60752_0004 2010
Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολο-γιούχων. 2012/4050 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία