ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2012/7/28-2-2012

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2012-02-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2012-02-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2012-02-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κατά το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων από 14.2.2012, με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 όπως ισχύει, ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)», η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ορίζεται προσωρινή ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, με αρμοδιότητα την τακτοποίηση που αφορά πράξεις λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων, εκτός της ανάληψης νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από νέα προγράμματα και παροχές και όχι πάντως πέραν των ανειλημμένων συμβατικών ή γεγενημένων υποχρεώσεων.
2.  
  Η επιτροπή είναι 5μελής και απαρτίζεται από:
 1. Έναν δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, ως Πρόεδρο
 2. Έναν Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 3. Έναν Οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 4. Έναν εμπειρογνώμονα εξειδικευμένο σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, και
 5. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως μέλη
3.  
  Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής λήγει την 31.7.2012.
4.  
  Από τη δημοσίευση της απόφασης ορισμού της Διοικούσας Επιτροπής λήγει αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία των Προέδρων και των μελών των Δ.Σ. των καταργούμενων φορέων.
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων μεταφέρονται και ασκούνται από τον ΟΑΕΔ
2.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μπορούν να ορίζονται οι διοικητικές μονάδες που θα ασκούν τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
Άρθρο 3
1.  
  Οι πόροι, τα ήδη ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο καταργούμενων φορέων μεταφέρονται σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» με διοικητική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια που συστήνεται με την παρούσα στον ΟΑΕΔ και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση των ανειλημμένων αποκλειστικά και μόνον υποχρεώσεων, παροχών, προγραμμάτων καλύπτονται από τον παραπάνω ειδικό λογαριασμό. Νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ, εκτός από τη συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και τη συντήρησή τους και των εν εξελίξει υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων ή παροχών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή σκοπών των δύο καταργούμενων οργανισμών.
Άρθρο 4
1.  
  Η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον ΟΑΕΔ
2.  
  Σε περίπτωση εκμετάλλευσης ή εκποίησης της μεταβιβασθείσας περιουσίας των καταργουμένων φορέων, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να συγκεντρώνει τα έσοδα από αυτές τις πράξεις στον τηρούμενο Ειδικό Λογαριασμό του παραπάνω άρθρου της παρούσης
Άρθρο 5
1.  
  Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΑΕΔ
2.  
  Το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί έως τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του πάσης φύσεως προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του και οι αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012.
 • Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (Α΄ 28).
 • Τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και προσαρτήθηκαν ως παράρτημα V στον ν.4046/2012.
 • Το γεγονός ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012.
 • Την ανάγκη να ρυθμιστούν αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.
 • Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
 • Το γεγονός ότι, από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την από 28.2.2012 εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2012-02-29 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
Τροποποίηση Τύπος
A/2012/39