Ορισμός μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Μέλη της προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, που προβλέπεται στο άρθρο 1 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.), ορίζονται οι εξής:.
 1. Σκαρίπας Δημήτριος του Γεωργίου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ως Πρόεδρος,
 2. Δασκαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
 3. Βρουστούρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
 4. Δρακοπούλου Αγγελική, εμπειρογνώμονας εξειδικευμένος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής,
 5. Τριανταφύλλου Ματθούλα του Νικολάου, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2.  
  Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος προερχόμενος από τους καταργηθέντες οργανισμούς (Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας), τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος
3.  
  Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών της ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και του γραμματέα ορίζεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ως εξής: — Προέδρου: 4 .000 ευρώ — Μελών/Ιδιωτών: 2.500 ευρώ — Μέλους/δημόσιου υπαλλήλου: 750 ευρώ — Γραμματέα: 400 ευρώ.
Article 2 "Η ανωτέρω Διοικούσα Επιτροπή:"
1.  
  εκδίδει πράξεις για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 της 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ. Οι πράξεις αυτές είναι εκτελεστές και απολύτως δεσμευτικές για τον Ο.Α.Ε.Δ.,.
2.  
  παρίσταται ως διάδικος διορίζοντας πληρεξούσιους δικηγόρους σε εκκρεμείς δίκες των δύο καταργηθέντων Οργανισμών. Επίσης, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ. και στο παρόν άρθρο, μπορεί να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση εξωδικαστικών και μη πράξεων για συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι αμοιβές των δικηγόρων (πληρεξουσίων και εξουσιοδοτημένων) καλύπτονται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής», που προβλέπεται στο άρθρο 3 της 7/28-2-2012 Π.Υ.Σ.,.
3.  
  είναι αρμόδια για την απογραφή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των εκκρεμοτήτων και των ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγεννημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων Οργανισμών. Την απογραφή κοινοποιεί στον Ο.Α.Ε.Δ. και γνωστοποιεί στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,.
4.  
  είναι αρμόδια για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια και επιβαλλόμενη από το νόμο πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση 2
Article 3
1.  
  Η διαχείριση, ο έλεγχος, και η διάθεση των κονδυλίων του «Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής» διενεργούνται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τον Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
2.  
  Από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής» θα καλύπτονται οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 7/28-2-2012 Π. Υ. Σ. Ως δαπάνες κατά το παρόν άρθρο νοούνται επίσης και οι πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία και από οποιαδήποτε διάταξη απορρέουσες γεγεννημένες υποχρεώσεις, όπως:.
 1. συμβατικές υποχρεώσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις έναντι τρίτων, εξυπηρέτηση δαπανών που έχουν αναληφθεί και αφορούσαν το έργο των δύο καταργούμενων Οργανισμών,
 2. μισθοδοσία του πάσης φύσεως μεταφερόμενου στον Ο.Α.Ε.Δ. προσωπικού, χρηματικά βοηθήματα, παροχές, αποζημιώσεις που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργούμενων Οργανισμών, καθώς και ποσά για την ικανοποίηση αξιώσεων που θα εγερθούν από το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργούμενων Οργανισμών.
3.  
  Τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης και κάθε άλλη δαπάνη που απορρέει από την εκπλήρωση της λειτουργίας της ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής βαρύνουν τον «Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής»
4.  
  Οι αποδοχές των Προέδρων και Αντιπροέδρων των δύο καταργούμενων Οργανισμών έως τη δημοσίευση της πράξης αυτής, καθώς και οι αποζημιώσεις των Προέδρων, των Αντιπροέδρων ως μελών, των μελών, των γραμματέων και των εισηγητών των: Διοικητικών Συμβουλίων των δύο καταργούμενων Οργανισμών έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012
Article 4
1.  
  Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να μεταφέρει σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης εμπορικής τράπεζας το ποσό που κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής» για τη διενέργεια των τρεχουσών πληρωμών των δύο καταργούμενων Οργανισμών και μόνο, έτσι ώστε να πιστώνονται οι λογαριασμοί των δικαιούχων, κατά το εφαρμοζόμενο σύστημα οικονομικής διαχείρισης και τρόπου πληρωμής από τον Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί συνεργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. με εμπορική τράπεζα για τη διενέργεια των πληρωμών του.
Article 5
1.  
  Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012.
 • την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),
 • το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
 • το γεγονός ότι από την πράξη αυτή προκαλείται δαπάνη 63.250 ευρώ, για τη διάρκεια της πεντάμηνης λειτουργίας κατά το έτος 2012 της προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής, σε βάρος του «Ειδικού Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής», που προβλέπεται στο άρθρο 3 της 7/28-2-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου,
 • την εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου,