ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΩΔΙΚΟΣ

2013/12/8-7-2013

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2013-07-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2013-07-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2013-07-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)"
1.  
  Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας μετέχουν ως πρόεδρος ο Πρωθυπουργός και ως μέλη:
 1. Ο Υπουργός Εξωτερικών,
 2. Ο Υπουργός Οικονομικών,
 3. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,
 4. Ο Υπουργός Εσωτερικών,
 5. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
 6. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 7. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
 8. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
 9. Ο Υπουργός Επικρατείας,
 10. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
2.  
  Στο Κ.Υ.Σ.Ε.Α. καλούνται και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού και οι Προϊστάμενοι του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Διπλωματικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για αμυντικά θέματα, εφόσον υπάρχουν. Καθήκοντα γραμματέα του Κ.Υ.Σ.Ε.Α. ασκεί ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013.
 • Τις διατάξεις α) των άρθρων 15 παρ. 2 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α 98), β) των π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών...» (Α΄ 213), 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...» (Α΄ 147) και του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152), γ) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153). δ) της Υ301/25-6-2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β 1594).
 • Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2013-07-10 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.).
Τροποποίηση Τύπος
A/2013/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2013/Υ301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/Υ301 2013
Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα. 2005/63 2005
Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι[...]" 2009/185 2009
Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. 2012/85 2012
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141). 2012/88 2012
Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 2013/119 2013
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία